S/s Ex­press och sjö­vä­gen väs­terut öpp­nas

Åbo Underrättelser - - SJÖFART & LOGISTIK -

Det var ång­an som re­vo­lu­tio­ne­ra­de sjö­far­ten, och tack va­re ång­ma­ski­nen fick vi re­gul­jä­ra för­bin­del­ser väs­terut.

s/s Ex­press sva­ra­de för de förs­ta fram­gångs­ri­ka ex­pe­ri­men­ten med vin­ter­tra­fik mel­lan Han­gö och Stock­holm. Tra­fik­star­ten sked­de 1877.

Den här pas­sa­ge­rarång­a­ren har där­för en be­ty­dan­de sta­tus i Fin­lands sjö­farts­hi­sto­ria, som det förs­ta far­tyg som be­vi­sa­de att det över­hu­vud­ta­get var möj­ligt att ta sig fram över det is­fyll­da ha­vet till Sve­ri­ge.

HEN­RIK RAMSAY skri­ver i boken ”I kamp med Ös­ter­sjöns isar”:

”s/s Ex­press var en märk­lig up­pen­ba­rel­se. Om ock­så isar­na stundom vi­sa­de sig över­mäk­ti­ga, så bär hen­nes fär­der dock vitt­ne om nå­got nytt och nå­got nytt ej blott i Nor­den, ut­an vå­gar jag för­me­na i he­la värl­den. Kon­struk­tö­ren het­te Ro­bert Ru­ne­berg och var en av den sto­ra skal­dens många duk­ti­ga sö­ner.”

CARLKORSMAN, f.d. kap­ten i fins­ka ar­mén var eldsjä­len i Han­gö och blev skepps­re­da­ren för s/s Ex­press (längd 48,97 m, ma­skin 650 IHP, 14 pas­sa­ge­ra­re i I klass och 12 i II klass hytt).

I sex­ton vint­rar, med en rund­tur i vec­kan, gick hon på tra­den Han­gö– Stock­holm. Ång­a­ren för­bätt­ra­des ef­ter tio års slit med en ny in­red­ning i ak­ter­sa­long­en, an­ta­let hyt­ter öka­des och ”en so­lid ele­gans bred­de pas­sa­ge­rar­na be­hag och be­kväm­lig­het”.

Ång­pan­nor och ma­skin för­yng­ra­des ock­så, far­ten för­des upp till 13 knop(!) och 650 häst­kraf­ter kun­de spän­nas i då ång­a­ren be­höv­de for­ce­ra isen. An­ta­let re­san­de un­der en sä­song tor­de ha upp­gått till un­ge­fär 1 500.

S/S EX­PRESS HA­DE dess­utom en syn­ner­li­gen dug­lig be­fäl­ha­va­re: Au­gust Gran­roth var tro­gen sitt far­tyg och sin upp­gift – våg­hal­sig om så be­höv­des, för­sik­tig när om­stän­dig­he­ter­na så kräv­de.

Skepps­re­da­ren själv var ab­so­lut in­te säm­re vad kom an på skär­pa el­ler seg­het.

Kap­te­nen, Au­gust Ax­el Gran­roth dog i hjärn­blöd­ning på sin kom­man­do­bryg­ga, i Stock­holms hamn 1892.

AV ÅLDERSSKÄL sål­de Kors­man år 1894 s/s Ex­press till Fins­ka Ång­far­tygs Ak­tie­bo­lag (FÅA).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.