Au­to­no­ma far­tyg ho­tar

Åbo Underrättelser - - SJÖFART & LOGISTIK -

Om – el­ler när – au­to­no­ma far­tyg på all­var bör­jar in­tro­du­ce­ras in­om den kom­mer­si­el­la sjö­far­ten kom­mer det in­te att be­ty­da slu­tet för sjöyr­ke­na.

Det för­säk­rar sjö­kap­ten Mi­cael Vu­o­rio, an­sva­rig för fort­bild­nings­verk­sam­he­ten av sjö­be­fäl samt pro­gram­an­sva­rig för ma­gis­ter­ut­bild­ning­en på eng­els­ka, Au­to­no­mous Ma­ri­ti­me Ope­ra­tion vid sjö­be­fäls­sko­lan Aboa Mare i Åbo.

DIS­KUS­SIO­NEN OM au­to­no­ma och fjärr­styr­da far­tyg har va­rit liv­lig de se­nas­te åren. Mi­cael Vu­o­rio an­ser att den är in­tres­sant, men att den of­ta har ut­gått från ut­rust­nings­till­ver­kar­nas syn­vin­kel.

Ibland har man kanske in­te be­to­nat till­räck­ligt myc­ket att be­ho­vet av väl ut­bil­dat sjö­folk ingalun­da kom­mer att för­svin­na på grund av au­to­no­ma far­tyg.

– Jag ser ba­ra för­de­lar och det kom­mer all­tid att fin­nas sjö­fart i Fin­land som krä­ver be­sätt­ning och be­fäl. Vi har så många oli­ka ni­vå­er in­om sjö­farts­klust­ret, me­nar Mi­cael Vu­o­rio.

I SVE­RI­GE HAR bran­schen in­sett att en kris står för dör­ren då söktryc­ket till sjö­be­fäls­ut­bild­ning­ar­na fort­sät­ter att mins­ka.

I Fin­land är si­tu­a­tio­nen in­te li­ka dys­ter, men på Aboa Mare i Åbo ser man för­vis­so en vi­kan­de trend i ele­vin­ta­get på na­tio­nell ni­vå.

Det för­vå­nar Mi­cael Vu­o­rio, ef­tersom bå­de däcks- och ma­skin­be­fäl är yr­ken som re­dan nu är och fort­sätt­nings­vis kom­mer att va­ra hård­va­lu­ta på ar­bets­mark­na­den.

– Den som ut­bil­dar sig till sjö­be­fäl ut­bil­dar sig till ett fram­tids­yr­ke och kom­mer knap­past att ha svå­rig­he­ter att få jobb.

Dä­re­mot sä­ger Mi­cael Vu­o­rio att den in­ter­na­tio­nel­la sjö­kap­tens­lin­jen ma­ri­ti­me mange­ment är myc­ket po­pu­lär.

MI­CAEL VU­O­RIO tror in­te att de fram­tids­bil­der som främst till­ver­ka­re av ut­rust­ning pre­sen­te­rar med au­to­no­ma och till och med helt obe­man­na­de fjärr­styr­da far­tyg di­rekt in­ver­kar på söktryc­ket i sjö­be­fäls­sko­lor­na, men med­ger att det trots allt kan ha en viss be­ty­del­se.

Där­för upp­ma­nar han ung­do­mar som fun­de­rar på en kar­riär till sjöss att in­te lå­ta sig av­skräc­kas av så­da­na fram­tids­sce­na­ri­er.

Dels för att de lig­ger långt fram i ti­den, dels för att det finns så många oli­ka ty­per av tra­fik som in­te kan ope­re­ras au­to­nomt el­ler obe­man­nat.

DESSUTOMKOMMER det att fin­nas ett stort be­hov av sjö­be­fäl även om och när de fjärr­styr­da far­ty­gen kom­mer – även om det tra­di­tio­nel­la sjö­mans­yr­ket kom­mer att för­änd­ras.

Han tror att yr­ket i fram­ti­den, obe­ro­en­de av dis­kus­sio­nen om au­to­no- ma far­tyg, kom­mer att bli allt mer in­rik­tat på in­for­ma­tions­tek­nik och hög­tek­no­lo­gi, ut­an att för den skull från­se den prak­tis­ka bi­ten.

Att sjö­mans­yr­ke­na för­änd­ras är ju

FRÅN KOREA. Mi­cael Vu­o­rio och en grupp sjö­be­fäl från Syd­ko­rea som går en fort­bild­nings­kurs vid Aboa Mare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.