Posti vill bli än­nu stör­re in­om lo­gistik

Kon­cer­nen kö­per stort lo­gistik­fö­re­tag med 3 500 an­ställ­da.

Åbo Underrättelser - - SJÖFART & LOGISTIK - Jan-Ole Edberg 050-434 2457 jan-ole.edberg@au­me­dia.fi

Posti kö­per lo­gistik­kon­cer­nen Su­o­men Tran­sval Group.

Tran­sval Group är spe­ci­a­li­se­rat på in­tern lo­gistik och är ett av de le­dan­de företagen i seg­men­tet med 3 200 an­ställ­da i Fin­land. Kon­cer­nen har yt­ter­li­ga­re 300 an­ställ­da i Est­land och Lett­land. Fö­re­ta­get om­sät­ter 150 mil­jo­ner eu­ro.

Posti med­de­la­de ny­li­gen att par­ter­na un­der­teck­nat ett kö­pav­tal och att för­vär­vet är ett led i post­kon­cer­nens stra­te­gi att fort­sät­ta växa in­om lo­gistik.

I och med kö­pet blir Posti Group en be­ty­dan­de ak­tör i Fin­land in­om ut­lägg­ning­en av lo­gistik­tjäns­ter, el­ler ut­kon­trak­te­rad lo­gistik.

FÖR­VÄR­VET AV Tran­sval Group in­ne­bär att pos­ten kan er­bju­da si­na kun­der om­fat­tan­de tjäns­ter och le­ve­rans­lös­ning­ar från trans­port till lag­ring samt in­tern lo­gistik i kun­der­nas lo­ka­ler.

Par­ter­na upp­ger i ett press­med­de­lan­de att Tran­sval fort­sät­ter som ett själv­stän­digt bo­lag och för­vär­vet in­te får någ­ra kon­se­kven­ser för de an­ställ­da.

Må­let är att ge­nom­fö­ra kö­pet så snabbt som möj­ligt.

För att af­fä­ren ska gå i lås krävs ett god­kän­nan­de av Kon­kur­rens- och kon­su­ment­ver­ket.

MARK­NA­DEN FÖR ut­kon­trak­te­rad lo­gistik i Fin­land är värd drygt sex mil­jar­der eu­ro och väx­er kraf­tigt. Ut­lägg­ning­en av lo­gistik­tjäns­ter ökar med 20 pro­cent om året.

Ut­kon­trak­te­rings­tjäns­ter in­om lo- gistik om­fat­tar la­ger- och ter­mi­nal­tjäns­ter, trans­port­lös­ning­ar och in­tern lo­gistik i kun­dens lo­ka­ler.

Ett väx­an­de om­rå­de är in­tern lo­gistik in­om in­dust­ri­ell pro­duk­tion och in­om dag­lig­va­ru­han­delns pla­ce­ring av va­ror i hyl­lor.

In­tern lo­gistik in­ne­bär han­te­ring av ma­te­ri­al­flö­den som ut­förs av tjäns­te­le­ve­ran­tö­rens per­so­nal i kun­dens eg­na lo­ka­ler.

Typis­ka tjäns­ter är till ex­em­pel mot­tag­ning, in­ter­na flytt­ning­ar, in­sam­ling och sänd­ning av va­ror i la­ger, ter­mi­na­ler och in­du­strins pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar.

POST­NORD HÖR till de fö­re­tag som lagt ut sin in­ter­na lo­gistik till Tran­sval Group.

Tran­sval skö­ter lo­gisti­ken i Post­nords lo­gistik­cen­tral i Åbo, en verk­sam­het som sys­sel­sät­ter ett 100-tal per­so­ner.

MIK­KO LAI­NE, som an­sva­rar för Post­nords ut­ri­kes- in­ri­kestra­fik i Åbo vill in­te kom­men­te­ra Pos­tis för­värv av Tran­sval.

Han vill in­te hel­ler spe­ku­le­ra i vil­ka följ­der­na kan bli då Post­nords kon­kur­rent kö­per fö­re­ta­get vars an­ställ­da job­bar i Post­nords ter­mi­nal och han­te­rar Post­nords för­sän­del­ser.

– Det en­da vi vet är det som sagts i of­fent­lig­he­ten, att verk­sam­he­ten fort­sät­ter som för­ut. Det är svårt att ve­ta vil­ka följ­der af­fä­ren får på sikt.

JAN-OLE EDBERG

IN­TERN LO­GISTIK. An­ställ­da i lo­gistik­fö­re­ta­get Tran­sval skö­ter lo­gisti­ken i Post­nords lo­gistik­cen­tral i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.