In­vå­na­re hjäl­per till då Åbo slott lyf­ter fram kvin­no­histo­ria

Ut­ställ­ning öpp­nar på Kvin­no­da­gen näs­ta år.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Ett råd be­stå­en­de av be­sö­ka­re får va­ra med och på­ver­ka hur ut­ställ­ning­en ”Mu­u­ta­ma sa­na­nen nai­sista” ut­for­mas på Åbo slott.

Mu­sei­ver­ket fi­nan­si­e­rar Åbo mu­sei­cen­trals pro­jekt, vars syf­te är att in­vol­ve­ra slot­tets be­sö­ka­re och and­ra in­tres­se­ra­de in­vå­na­re i att ut­veck­la mu­se­ets ut­ställ­ning­ar och verk­sam­het.

Råd­med­lem­mar­na får sä­ga sitt om hur ut­ställ­ning­en ska byg­gas och vil­ket in­ne­håll oli­ka fö­re­läs­ning­ar och works­hop­par ska ha.

HISTO­RI­EN HAR till störs­ta de­len skri­vits ur mäns syn­vin­kel. Det­sam­ma gäl­ler Åbos historia, där kvin­nor lyfts fram re­la­tivt säl­lan.

Ett ex­em­pel på nå­gon som kom­mer att få sin histo­ra be­rät­tad un­der ut­ställ­ning­en är gre­ve Per Bra­he den yng­res fru, gre­vin­nan Kristi­na Bra­he som dog på Åbo slott år 1650.

And­ra ex­em­pel är kvin­nor som va­rit ak­ti­va in­om han­del, pant­lån och in­du­stri. Det blir många be­rät­tel­ser om van­li­ga kvin­nors var­dag – hur lev­de de, vil­ka brott ut­för­de de, med me­ra.

UT­STÄLL­NING­EN ”Mu­u­ta­ma sa­na­nen nai­sista” öpp­nar på Kvin­no­da­gen den 8 mars näs­ta år.

Det nya rå­det är verk­samt fram till april. De ska ock­så ut­vär­de­ra vad de tyck­te om pro­jek­tet och hur de­ras åsik­ter om ut­ställ­ning­en be­ak­ta­des.

PRESSBILD/TMK/VIL­LE MÄKILÄ

BAKOM LINSEN. Ett råd be­stå­en­de av be­sö­ka­re får va­ra med och på­ver­ka hur en ut­ställ­ning om kvin­nors historia ska läg­gas upp på Åbo slott. Det görs bland an­nat kort­fil­mer som ska vi­sas på mu­se­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.