Ban­går­dens vin­nar­vi­siontarut sväng­ar­na

PES-Ark­ki­teh­dit i Helsing­fors vann ar­ki­tekt­täv­ling­en för Åbos upp­le­vel­se­cen­ter vid ban­går­den.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jan-Ole Ed­berg 050-4342457 jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Ar­ki­tekt­by­rån PES-Ark­ki­teh­dit och de­ras bi­drag ”Lu­o­to” har ut­setts till vin­na­re i ar­ki­tekt­täv­ling­en för det pla­ne­ra­de upp­le­vel­se­cent­ret vid Åbo ban­gård.

”Lu­o­to” det bi­drag som en­ligt ju­ryn är bäst läm­pad för de mångsidi­ga och krä­van­de må­len i ar­ki­tekt­täv­ling­en.

Täv­lingsju­ryn an­ser att bi­dra­get ska­par ett nytt dy­na­miskt och upp­lyf­tan­de ele­ment i Åbos stads­bild som är i ba­lans med mil­jön. Sam­ti­digt är in­te­ri­ö­ren och de ytt­re ut­rym­me­na väl an­slut­na.

JU­RYN var en­häl­lig i sitt be­slut. – ”Lu­o­to” är en lyc­kad funk­tio­nell hy­brid, där oli­ka ak­ti­vi­te­ter stöd­jer varand­ra och ska­par en at­trak­tiv och upp­le­vel­se­rik hel­het som sik­tar på fram­ti­den, sä­ger ju­ryns ord­fö­ran­de Lau­ri Kat­telus, ord­fö­ran­de i Åbo stads­sty­rel­se.

Till ”Lu­o­tos” för­tjäns­ter hör bland an­nat ban­gårds­om­rå­dets rym­lig­het och luf­tig­het. En egen­skap man lyc­kats med trots pro­jek­tets mas­si­vi­tet, an­ser ju­ryn i ett press­med­de­lan­de.

JU­RYN FÄS­TER SIG ock­så vid om­rå­dets park­lik­nan­de na­tur:

Na­tu­ren och na­tu­re­le­ment på de oli­ka ni­vå­er­na av bygg­na­der­na mju­kar upp och för­ank­rar hel­he­ten i det om­gi­van­de land­ska­pet. På om­rå­det ut­for­mas fle­ra na­tur­li­ga och spän­nan­de fo­rum där män­ni­skor in­om oli­ka bran­scher möts. Det fö­der sy­ner­gi­er och kre­a­ti­vi­tet, kon­sta­te­rar ju­ryn.

LAU­RI Ylö­nen, mu­si­ker och hu­vud­de­sig­ner i de­sign­fö­re­ta­get Al­var­dag Oy, har hörts som ex­pert ut­an­för ju­ryn.

– ”Lu­o­to” re­pre­sen­te­rar ar­ki­tek­tur i världs­klass och ut­strå­lar in­ter­na­tio­na­li­tet. Om­rå­det kom­mer att loc­ka be­sö­ka­re allt från sportfans till ar­ki­tek­tu­ren­tu­si­as­ter, sä­ger Ylö­nen i press­med­de­lan­det.

Pla­ne­ring­en av upp­le­vel­se­cent­ret fort­sät­ter nu ut­gå­en­de från det vin­nan­de bi­dra­get från PES-Ark­ki­teh­dit i Helsing­fors.

FEMARKITEKTBYRÅER del­tog i ar­ki­tekt­täv­ling­en som ord­na­des av fö­re­ta­get Turun Ra­ta­pi­han Ke­hi­tys Oy.

Fö­re­ta­get pla­ne­rarupp­le­vel­se­cent­ret i sam­ar­be­te med Åbo stad och VR-kon­cer­nen.

De­lä­ga­re i bo­la­get är Ilk­ka Paa­na­nen och Mik­ko Ko­di­so­ja, grun­da­re och fö­re det­ta äga­re i spel­fö­re­ta­get Su­per­cell, för­ra ishoc­key­proff­set Sa­ku Ko­ivu och in­ve­ste­rar­na Ilk­ka Kil­pi­maa och Ti­mo Eve­ri i Helsing­fors.

Börs­bo­la­get Taa­le­ri del­tar ock­så i fi­nan­sie­ring­en av pro­jek­tet och har gått in som de­lä­ga­re i bo­la­get.

Föl­jan­de steg i pla­ne­ring­en är att PES-Ark­ki­teh­dit och fö­re­trä­dar­na för pro­jek­tet till­sam­mans med Åbo stad gör upp me­ra de­tal­je­ra­de pla­ner som för pro­jek­tet och plan­lägg­ning­en fram­åt.

MÅ­LET ÄR ATT upp­le­vel­se­cent­ret ska stå klart 2022.

En­ligt stads­pla­ne­rings­di­rek­tör Ti­mo Hint­sa­nen ska­par vin­nar­för­sla­get en ut­märkt grund för den fort­sat­ta pla­ne­ring­en.

– I pla­ne­ring­en kom­mer upp­le­vel­se­cent­rets an­knyt­ning till eve­ne­mangs­cent­ret Lo­go­mo att be­ak­tas li­kaså för­bin­del­ser­na till det pla­ne­ra­de re­se­cent­ret och kol­lek­tiv­tra­fi­kens rut­ter, sä­ger Hint­sa­nen.

IL­LUST­RA­TION: PES-ARK­KI­TEH­DIT OY

NYTT LAND­MÄR­KE. Så här har ar­ki­tek­ter­na bakom det vin­nan­de bi­dra­get tänkt sig att Åbos upp­le­vel­se­cen­ter ska ske ut. Nu­va­ran­de järn­vägss­sta­tion ses ne­re till väns­ter.

IL­LUST­RA­TION: PES-ARK­KI­TEH­DIT

GRÖNT IN­SLAG. Om­rå­dets park­lik­nan­de na­tur föll ju­ryn i sma­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.