Ser Skan­sen som fram­ti­dens sätt att bo

» För­fat­ta­ren Tho­mas Erik­son ta­la­de om självin­sikt och mänsk­li­ga be­te­en­den kopp­la­de till fär­ger.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Ca­ri­na Holm 045-131 9620/ca­ri­na.holm@au­me­dia.fi

Öron­be­dö­van­de blir lju­det när om­kring 300 män­ni­skor i Sar­lins­ka sko­lans gym­nas­tik­sal får 59 se­kun­der på sig att frå­ga bänk­gran­nen vil­ka fär­ger han el­ler hon är.

Vi är cir­ka en tim­me in i den svens­ka suc­cé­för­fat­ta­ren Tho­mas Erik­sons fö­re­läs­ning ”Om­gi­ven av idi­o­ter – så här blir du av med dem” på tors­dag kväll, som ord­nas av med­bor­garin­sti­tu­tet Kom­bi.

DET svens­ka ma­ga­si­net Fil­ter kri­ti­se­ra­de i som­ras Erik­son hårt för att hans ka­te­go­ri­se­ring av mänsk­li­ga egen­ska­per en­ligt fär­ger sak­nar ve­ten­skap­lig grund (ÅU 11.10.2018). Så många har än­då sökt sig till fö­re­läs­ning­en i Par­gas att ar­ran­gö­ren har fått by­ta från den ur­sprung­li­ga sa­len i Pi­ug till Sar­lins­ka så att al­la på kö­lis­tan ska få plats.

ERIK­SONS bok ”Om­gi­ven av idi­o­ter, hur man för­står dem som in­te går att för­stå” har sålts till 40 län­der och är över­satt till 19 språk.

I kort­het be­skri­ver den fy­ra hu­vud­ka­te­go­ri­er av be­te­en­de­ty­per och hur man kan kän­na igen dem: röd, gul, grön och blå.

– Det finns ing­et som är rätt och ing­et som är fel, men det finns ett vär­de i att för­stå oss själ­va och and­ra och gör det lät­ta­re för oss att an­pas­sa oss till varand­ra. På det sät­tet kan vi över­bryg­ga olik­he­ter, sä­ger han.

ERIK­SON be­rät­tar om sin sys­ter som är gul och om sin pap­pa som är blå.

Pap­pa in­gen­jö­ren tyc­ker om de­tal­jer och för nog­grann bok över tem­pe­ra­tu­ren. Var­je dag skic­kar han ett text­med­de­lan­de till dot­tern, Erik­sons sys­ter, och med­de­lar till ex­em­pel att dags­tem­pe­ra­tu­ren är 17,2 gra­der Celsi­us i hans som­mar­hus, som lig­ger 500 me­ter från dot­terns hur.

– Han vill ve­ta vil­ken tem­pe­ra­tur hon har vid sitt hus och fö­re­stäl­ler sig nog att hon går till vä­dersta­tio­nen som han ser fram­för sig i den syd­öst­ra de­len av tom­ten. Hon sva­rar ”vin­ter”.

Publi­ken skrat­tar.

KIM Bre­den­berg har kom­mit till fö­re­läs­ning­en för att bli un­der­hål­len.

– Jag har in­te läst böc­ker­na, men re­dan ti­teln ”Om­gi­ven av idi­o­ter” sä­ger ju att det in­te kan va­ra ve­ten­skap. Jag tror att det finns en gnut­ta san­ning, som in­te al­la kla­rar av att ta. Där­för har han kanske de­bat­te­rats så fli­tigt på so­ci­a­la me­di­er.

– Jag tyc­ker att ti­teln har ett visst un­der­håll­nings­vär­de, med hu­mor och sar­kasm.

ANNETTE Laurén har ny­li­gen köpt boken i Stock­holm, men in­te hun­nit lä­sa spe­ci­ellt långt i den, sä­ger hon fö­re fö­re­läs­ning­en.

– Folk har pra­tat myc­ket om boken så jag är ny­fi­ken.

I det svens­ka Ma­ga­si­net Fil­ter har han fått kri­tik för att det han sä­ger in­te är mer ve­ten­skap­ligt än ho­ro­skop. Vad sä­ger du till det?

– Nja, jag mås­te nog lyss­na först och se­dan gö­ra en be­döm­ning. MAJSAN Ar­vids­son är lä­ra­re och har kom­mit till fö­re­läs­ning­en med ett gäng jobb­kom­pi­sar.

– Vi såg fö­re­läs­ning­en i Kom­bis bro­schyr och frå­ga­de om vi fick gå som fort­bild­ning och det fick vi. Vi har va­rit på Kom­bis fö­re­läs­ning­ar ock­så ti­di­ga­re och bru­kar gö­ra det som en ge­men­sam, li­te ro­lig grej. Han har fått kri­tik bland an­nat för att han in­te byg­ger på ve­ten­skap­lig grund. Vad sä­ger du om det?

– Jag ska hö­ra och bil­da mig en egen upp­fatt­ning. Se­dan kan jag ock­så und­ra om allt all­tid mås­te va­ra ve­ten­skap­ligt be­vi­sat. Män­ni­skor kan ock­så ta­la ut­gå­en­de från si­na er­fa­ren­he­ter.

JOEL Kronqvist är in­tres­se­rad av män­ni­skor och job­bar med dem.

– Jag tyc­ker om att lä­ra mig mer om hur man för­står sig på män­ni­skor. Kanske jag är li­te av en hob­bypsy­ko­log. Vi pra­ta­de på vägen hit om att han har fått kri­tik för att det in­te är ve­ten­skap.

– Det är klart att män­ni­skor ba­ra pas­sar in i fy­ra ka­te­go­ri­er om man ba­ra får fy­ra ka­te­go­ri­er att väl­ja mel­lan. Jag är in­te så kri­tisk, ut­an mest här för skojs skull. Jag har in­te läst boken och vet in­te vad jag har för färg, men jag för­sö­ker all­tid va­ra väl­digt myc­ket regn­bå­ge.

PE­TER ALEX­IS

CA­RI­NA HOLM

MAJSAN AR­VIDS­SON.

PRESSBILDÅU-FO­TO

OM­GI­VEN AV IDI­O­TER. Fö­re­lä­sa­ren och för­fat­ta­ren Tho­mas Erik­son loc­ka­de om­kring 300 till fö­re­läs­ning­en på tors­dags­kväl­len i Par­gas.

JOEL KRONQVIST.

KIM BRE­DEN­BERG.

ANNETTE LAURÉN.

THO­MAS ERIK­SON.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.