Berg­ba­nan till Kako­la blir allt dy­ra­re

» Bud­ge­ten ”pre­ci­se­ras”, upp­gav Åbo stad på fre­da­gen.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO -

När stads­mil­jö­nämn­den möts på tis­dag får le­da­mö­ter­na be­kan­ta sig med en re­do­gö­rel­se över de ske­nan­de kost­na­der­na för byg­get av Kako­la­bac­kens berg­ba­na.

En­ligt ut­red­ning­en sti­ger to­talpri­set till 5,35 mil­jo­ner eu­ro, en­ligt ett press­med­de­lan­de på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen.

DÅ DET FÖRS­TA bud­ge­tut­kas­tet gjor­des 2008, räk­na­de man med att ba­nan skul­le kos­ta 2 mil­jo­ner.

Det finns fle­ra or­sa­ker till var­för det gick så här, en­ligt Åbo stad. En är att ba­nan in­te byggs på den plats där det vad tänkt att den skul­le gå, en an­nan att tek­ni­ken kos­tar mer än man trott. En tred­je fak­tor är den all­män­na kost­nads­ut­veck­ling­en se­dan sta­den bör­ja­de pla­ne­ra berg­ba­nan.

DÄR­TILL HAR schakt­nings­ar­be­tet va­rit ovän­tat om­fat­tan­de, vil­ket i sin tur gjor­de ock­så den ned­re sta­tio­nen dy­ra­re.

Vid den öv­re sta­tio­nen be­höv­de man flyt­ta fjärr­vär­me- och fjärr­kyl­nings­led­ning­ar samt en park­trans­for­ma­tor. Sta­den räk­nar ock­så upp ett halvt dus­sin and­ra jobb som ing­en ha­de in­sett skul­le kos­ta peng­ar.

Den för­se­na­de berg­ba­nan ska stå klar i bör­jan av 2019.

STE­FAN HOLMSTRÖM

DY­RA­RE. Schakt­nings­ar­be­tet var mer om­fat­tan­de än nå­gon räk­na­de med, uppger sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.