Län­nen Me­dia: Da­ta­om­buds­man­nen har fått 1 300 anmälningar om för­se­el­ser mot GDPR

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO -

SÄ­KER­HET. EU:s data­skydds­för­ord­ning GDPR har gett upp­hov till en flod­våg av anmälningar till Da­ta­om­buds­man­nens by­rå, skri­ver Län­nen Me­dia. För­ord­ning­en träd­de i kraft den 25 maj och en­ligt da­ta­om­buds­man Reijo Aar­nio har det rass­lat in 1 300 anmälningar om data­skydds­in­ci­den­ter se­dan dess. En­ligt ho­nom är näs­ta steg att bör­ja gö­ra kon­trol­ler.

– En kon­troll in­ne­bär till ex­em­pel att vi tar oss till plat­sen och gör en 1-2 da­gar lång un­der­sök­ning, sä­ger Aar­nio till Län­nen Me­dia.

I Fin­land har den nya na­tio­nel­la lag­stift­ning­en om data­skydd än­nu in­te trätt i kraft, vil­ket in­ne­bär att da­ta­om­buds­man­nens möj­lig­he­ter att ut­fär­da sank­tio­ner är be­grän­sa­de. När den nya lag­stift­ning­en trätt i kraft kan fö­re­tag med bris­ter i sitt data­skydd till ex­em­pel få bö­ter på fle­ra mil­jo­ner eu­ro. Å and­ra si­dan kan det ock­så räc­ka med en var­ning, och i al­la fall ut­fär­das in­te sank­tio­ner.

Sve­ri­ge har dä­re­mot re­dan upp­da­te­rat sin lag­stift­ning och en­ligt nät­publi­ka­tio­nen Di Di­gi­tal har den svens­ka myn­dig­he­ten Da­ta­in­spek­tio­nen in­lett data­skydds­ut­red­ning­ar mot 66 oli­ka ak­tö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.