Pif­fen gör elit­sats­ning med Fre­dric Por­tin vid rod­ret

» Fo­kus lig­ger i bör­jan på da­mer­na ef­tersom för­e­ning­en har fle­ra lo­van­de flick­ju­ni­o­rer.

Åbo Underrättelser - - NYHETER & SPORT -

ORIENTERING. Par­gas IF:s ori­en­te­rings­sek­tion in­le­der en ny­sat­sing un­der led­ning av lands­lags­o­ri­en­te­ra­ren Fre­dric Por­tin, som blir elit­ko­or­di­na­tor i för­e­ning­en.

POR­TIN med­de­la­de ti­di­ga­re i höst i en in­ter­vju med Yle att han läg­ger av med sin elit­sats­ning och sat­sar på fa­mil­jen och trä­nar­rol­len. Fa­mil­jen Por­tin flyt­ta­de i som­ras till Par­gas. Nu vill han – vid si­dan av ar­be­tet – hjäl­pa till att lyf­ta Pif­fens ori­en­te­rings­sek­tions verk­sam­het och fram­gång till en ny ni­vå.

– Jag har re­dan en tid va­rit in­tres­se­rad av att eta­ble­ra en svensk­språ­kig elit­mil­jö i Åbotrak­ten. Pif­fen står för star­ka tra­di­tio­ner och ge­nom att spar­ka igång elit­pro­jek­tet hop­pas jag kun­na mo­bi­li­se­ra al­la kraf­ter, sä­ger Por­tin om bak­grun­den till sitt en­ga­ge­mang.

– Min mål­sätt­ning är först och främst att hjäl­pa unga, mo­ti­ve­ra­de fin­länds­ka ori­en­te­ra­re fram­åt. De stör­re sta­fet­ter­na in­ne­bär ut­märk­ta möj­lig­he­ter att lä­ra sig, där­för är även fram­gång i dem i fo­kus.

Por­tin kom­mer även att re­pre­sen­te­ra Pif­fen som id­rot­ta­re.

POR­TIN är upp­skat­tad som FSO:s trä­na­re och i Pif­fen är man myc­ket glad över att han vill de­la med av sin kun­skap och er­fa­ren­het i för­e­ning­en.

– Vi har re­dan fle­ra år fun­de­rat på att gö­ra en stör­re sats­ning på vå­ra lo­van­de ju­ni­o­rer. Då Por­tin tog kon­takt med oss föll pus­sel­bi­tar­na på plats, sä­ger ori­en­te­rings­sek­tio­nens ord­fö­ran­de Max Laurén om bak­grun­den till sats­ning­en.

Mål­sätt­ning­en är re­gel­bun­den verk­sam­het i Par­gas, 3-4 gång­er i vec­kan, till ex­em­pel tek­nik­trä­ning med pann­lam­pa var­je ons­dag un­der vin­ter­halv­å­ret.

Trä­ning­ar­na är även öpp­na för al­la öv­ri­ga ori­en­te­ra­re i Åbotrak­ten. PIF­FEN ha­de på 90-ta­let bred elit­verk­sam­het och nu vill fle­ra av des­sa ti­di­ga­re stjär­nor till­sam­mans med Por­tin byg­ga upp en lång­sik­tig ny­sats­ning.

– Vi vill er­bju­da AmyNy­malm och Ida-Ma­rie Ce­der­berg möj­lig­het till sats­ning in­di­vi­du­ellt och i sta­fett. Någ­ra lo­van­de unga da­m­o­ri­en­te­ra­re har re­dan be­stämt sig att flyt­ta till Pif­fen in­för näs­ta sä­song. Även Fre­drics fru Lau­ra har flyt­tat till Pif­fen, sä­ger San­naNy­malm, en av ini­ti­a­tiv- ta­gar­na till sats­ning­en.

– Sam­ti­digt får Pif­fens eg­na yng­re ju­ni­o­rer go­da möj­lig­he­ter att föl­ja de äl­dres fot­spår. För­e­ning­ens mål­sätt­ning är pall­plats i Venla­kav­len i Vir­mo 2021.

Jag har re­dan en tid va­rit in­tres­se­rad av att eta­ble­ra en svensk­språ­kig elit­mil­jö i Åbotrak­ten. Fre­dric Por­tin

MAT­TI­AS SIMONSEN

FRE­DRIC POR­TIN. Av­slu­ta­de sin egen elit­sats­ning i höst och ska nu hjäl­pa PIF-ta­lang­er som Amy Ny­malm och Ida-Ma­rie Ce­der­berg till top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.