Nu kom­mer som­ma­ren till­ba­ka

» Vin­tern kom­mer. Men först en li­ten, väl­be­höv­lig varm vind. Till vec­ko­slu­tet pe­kar pro­gno­ser­na mot in­di­an­som­mar.

Åbo Underrättelser - - NYHETER & SPORT - Pe­ter Alex­is ny­he­ter@au­me­dia.fi

Brittsommar och in­di­an­som­mar. Kanske någ­ra av de vack­ras­te or­den på det svens­ka språ­ket då de as­so­ci­e­rar till en sista chans att vär­ma sig i so­len in­nan vin­tern kom­mer.

En in­di­an­som­mar kan in­träf­fa när som helst un­der hös­ten men brittsommar hand­lar om en varm pe­ri­od runt den 7 ok­to­ber – så kanske är det just den vär­men som kom­mit nu.

Upp emot 15 gra­der, sol­sken, svag vind och up­pe­hållsvä­der blir det i hel­gen om pro­gno­ser­na hål­ler i sig för Åbo­om­rå­det.

Un­der lör­da­gen ska det bli väx­lan­de mol­nig­het men un­der sön­da­gen ska det va­ra so­ligt vä­der. Un­der näs­ta vec­ka så sjun­ker tem­pe­ra­tu­ren nå­got, men lig­ger fort­fa­ran­de långt ifrån nå­gon frys­punkt.

Men först li­te brittsommar. I sön­dags var det fint vä­der ute på Run­sa­la och den här sön­da­gen ser ut att bli li­ka­dan.

PE­TER ALEX­IS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.