Ki­mi­to­öns bud­get­för­slag ska ban­tas

» ”He­la ko­sty­men är för stor” sä­ger sty­rel­se­ord­fö­ran­de Wil­helm Lil­jeqvist (SFP).

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - Mo­ni­ca Sandberg 040-5828276 mo­ni­ca.sandberg@au­me­dia.fi

På någ­ra vec­kor ska Ki­mi­to­öns be­sluts­fat­ta­re nu hit­ta ett par mil­jo­ner att ska­la bort från bud­get­för­sla­get så som det ser ut nu.

– Nu, då vi har sam­man­ställt av­del­ning­ar­nas öns­ke­mål, är för­sla­get till bud­get för 2019 tre mil­jo­ner på mi­nus, sä­ger Wil­helm Lil­jeqvist (SFP).

– Vårt mål är att bud­get­för­sla­get ska lig­ga ba­ra en mil­jon på mi­nus el­ler över­ens­stäm­ma med den ram som kom­mun­sty­rel­sen har gett.

HAN ÄR ORD­FÖ­RAN­DE för kom­mun­sty­rel­sen och sä­ger att det man nu vill ha fram är åt­gärds­för­slag, in­te ba­ra spar­för­slag.

– He­la ko­sty­men är för stor, allt mås­te ses över. In­vå­na­ran­ta­let har mins­kat, li­kaså an­ta­let ele­ver i sko­lor­na. Bild­ning­en och om­sor­gen är de de­lar som kos­tar mest.

VID BUDGETSEMINARIET ny­li­gen lär det ha dis­ku­te­rats att mins­ka det ny­bygg­da häl­so­cen­tral­sjuk­hu­sets plat­ser från 32 till 22?

– Det var ba­ra en idé bland många and­ra. Inga be­slut är fat­ta­de.

Är de pri­va­ta vård­bo­la­gens er­bju­dan­de om att kö­pa äldre­vår­den el­ler de­lar av om­sor­gen än­nu i kraft?

– Jag minns in­te ex­akt hur de­ras er­bju­dan­de var for­mu­le­rat men visst tror jag att det finns in­tres­se fort­fa­ran­de. Men som sagt har vi in- om kom­mu­nen in­te fat­tat någ­ra be­slut. Och jag tror att vi än­då kan upp­rätt­hål­la god ser­vice trots att vi ser över det vi kan er­bju­da, sä­ger Lil­jeqvist.

Kom­mun­di­rek­tör An­ne­li Pah­ta sä­ger att man nu har tuf­fa be­slut fram­för sig.

Näs­ta års bud­get kom­mer an­tag­li­gen till full­mäk­ti­ge för god­kän­nan­de i de­cem­ber. Ki­mi­to­ön har gjort över­skott nio år i följd.

MO­NI­CA SANDBERG

”BÄDDIS”. Den i fjol till­bygg­da och re­no­ve­ra­de bäd­dav­del­ning­en - allt­så häl­so­cen­tral­sjuk­hu­set i Ki­mi­to - har dis­ku­te­rats vid ett bud­get­se­mi­na­ri­um. Att mins­ka plat­san­ta­let var ett för­slag, men inga be­slut är fat­ta­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.