Stort in­tres­se för att dri­va tu­ris­men på Örö

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - Mo­ni­ca Sandberg

KI­MI­TO­ÖN. Un­der ok­to­ber kom­mer Forst­sty­rel­sen att öpp­na möj­lig­he­ten för in­tres­se­ra­de fö­re­ta­ga­re att läm­na in an­bud för att dri­va tu­ris­m­verk­sam­het på Örö. Skär­gårds­kom­pa­ni­et ab, som hit­tills har skött den bi­ten, har sagts upp av eko­no­mis­ka skäl. En­ligt park­chef Henrik Jansson vid Forst­sty­rel­sen kom­mer Skär­gårds­kom­pa­ni­et att flyt­ta ut vid med­let av no­vem­ber.

Det be­ty­der att Örö in­te är öp­pet för even­tu­el­la vin­ter­tu­ris­ter. Jansson hop­pas att man se­nast vid bör­jan av 2019 ha klart vem el­ler vil­ka som skö­ter verk­sam­he­ten på Örö i som­mar.

– Vi har än­nu in­te be­slu­tat om vi vill ha fle­ra fö­re­ta­ga­re el­ler ba­ra en, det där åter­står att ta ställ­ning till, sä­ger han.

– Men det kan man sä­ga, att vi blir kon­tak­ta­de i frå­gan, sä­ger han.

Örö i Hi­tis skär­gård i Ki­mi­to­öns kom­mun var i mi­li­tärt bruk i 100 år men har nu un­der tre som­rar va­rit öpp­na för all­män­he­ten.

MO­NI­CA SANDBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.