Nu får Åbo ock­så cy­kel­box­ar

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT -

TRA­FIK. Kas­kis­ga­tan får in­te ba­ra knall­rö­da cy­kel­fält, ut­an ock­så så kal­la­de cy­kel­box­ar. Cy­kel­box­ar är se­pa­ra­ta rö­da fält fram­för över­gångs­stäl­len.

När cy­klis­ter får ett eget fält där de kan vän­ta på grönt ljus och bi­lar stan­nar li­te läng­re bak­åt, mins­kar ris­ken för olyc­kor – sär­skilt så­da­na där en bil ska vän­da hö­gerut.

I Stock­holm finns re­dan över 300 cy­kel­box­ar.

Cy­kel­fäl­ten och -box­ar­na kom­mer än­nu att få vi­ta gräns­mar­ke­ring­ar och cy­kel­sym­bo­ler. Ar­be­tet ska va­ra klart in­om ok­to­ber. Be­slu­tet om de nya rö­da cy­kel­fäl­ten togs i vint­ras av stads­mil­jö­nämn­den i Åbo.

STE­FAN HOLMSTRÖM

CYKELBOX. De rö­da fäl­ten, här i kors­ning­en Ös­ter­lång­ga­tan-Kas­kis­ga­tan, ska än­nu få vi­ta gräns­mar­ke­ring­ar och cy­kel­sym­bo­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.