Jord- och skogs­bru­ket har kli­mat­lös­ning­ar

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - Ste­fan Borgman Skogs­om­buds­man, Svens­ka lant­bruks­pro­du­cen­ter­nas central­för­bund SLC

KLI­MATRAP­POR­TEN Den färs­ka IPCC-rap­por­ten om den glo­ba­la upp­värm­ning­en ska tas på störs­ta all­var.

Al­la sek­to­rer mås­te hjäl­pa till för att dra sitt strå till stac­ken för att brom­sa kli­ma­tets upp­värm­ning.

Där­för är det skäl att på­min­na om att jord- och skogs­bru­ket in­te ska ses som ett pro­blem ut­an att nä­ring­en tvärtom är i nyc­kel­po­si­tion när det gäl­ler att hit­ta lös­ning­ar som bin­der me­ra kol för att brom­sa kli­matupp­värm­ning­en. All mänsk­lig ak­ti­vi­tet och an­vänd­ning av jor­den, även jor­doch skogs­bru­ket, fri­gör kol­di­ox­id i oli­ka grad.

Men jord- och skogs­bru­ket bin­der även kol via fo­to­syn­te­sen, sär­skilt skogs­bru­ket och od­ling­en av ex­em­pel­vis mång­å­ri­ga gräs­väx­ter som an­vänds som djur­fo­der.

Det vik­ti­gas­te må­let i kli­mat­ar­be­tet är en över­gång från fos­si­la till för­ny­el­se­ba­ra bräns­len, och här är ener­gi- och tra­fik­sek­torn av­gö­ran­de.

Det gäl­ler dess­utom att ex­em­pel­vis i bygg­na­der er­sät­ta be­tong med trä sam­ti­digt som det är möj­ligt att ut­veck­la helt nya trä­ba­se­ra­de för­pack­nings­ma­te­ri­al och and­ra träpro­duk­ter som bin­der kol un­der sin livscy­kel.

De fin­länds­ka sko­gar­nas till­växt på 107 Mm3/år är re­dan nu re­jält stör­re än ut­ta­get på 87 Mm3/år.

Men det är yt­ter­li­ga­re möj­ligt att öka till­väx­ten, och där­med även kol­bind­ning­en via vå­ra fin­länds­ka sko­gar. För till­fäl­let finns det me­ra kol­bin­dan­de vir­ke i Fin­lands sko­gar än nå­gon­sin ti­di­ga­re – det­ta vir­ke fun­ge­rar bå­de som kol­sän­ka och är sam­ti­digt en vik­tig rå­va­ra för den mångsidi­ga skogs­in­du­strin.

Då det gäl­ler att öka till­väx­ten av vå­ra sko­gar är det de pri­va­ta skogs­ä­gar­na, det vill sä­ga en tred­je del av fin­län­dar­na som äger cir­ka 60 pro­cent av Fin­lands sko­gar, som sit­ter på lös­ning­ar­na.

Må­len finns i Fin­lands skogs­stra­te­gi och i kli­matstra­te­gin på me­del­lång sikt.

Dock finns det in­te en­bart ett en- da rätt sätt att skö­ta sko­gen på ut­an skogs­bru­ket är all­tid be­ro­en­de av tid och plats.

Det finns med and­ra ord ing­en lag som krä­ver att skog av­ver­kas ut­an det är upp till den en­skil­da skogs­ä­ga­ren och mark­nads­lä­get att av­gö­ra.

De fin­länds­ka skogs­ä­gar­na fort­sät­ter gär­na det ge­men­sam­ma kli­mat­ar­be­tet som re­dan på­gått i år­tion­den ge­nom att ak­tivt bru­ka och vår­da den väx­an­de sko­gen så att den än­nu ef­fek­ti­va­re kan bin­da kol­di­ox­id.

Jord- och skogs­bru­ket ska in­te ses som ett pro­blem. Nä­ring­en är tvärtom i nyc­kel­po­si­tion när det gäl­ler att hit­ta lös­ning­ar som bin­der me­ra kol för att brom­sa kli­matupp­värm­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.