Små skill­na­der mel­lan sve­ri­ge­svens­kan och fin­lands­svens­kan

» De kul­tu­rel­la skill­na­der­na mel­lan Sve­ri­ge och Fin­land tar sig ut­tryck i hur man sam­ta­lar, sä­ger pro­fes­sor Catrin Norr­by.

Åbo Underrättelser - - REPORTAGE - Mi­kael Piippo/SPT

Skill­na­der­na är små, men de finns. En­ligt Catrin Norr­by, pro­fes­sor i nor­dis­ka språk vid in­sti­tu­tio­nen för svens­ka och fler­språ­kig­het vid Stock­holms uni­ver­si­tet, finns det olik­he­ter i svens­ka och fin­lands­svens­ka per­so­ners sätt att fö­ra en di­a­log. På­stå­en­det är kanske in­te ban­bry­tan­de, men en­ligt Norr­by är in­sik­ten att kul­tu­rel­la skill­na­der mel­lan Sve­ri­ge och Svensk­fin­land tar sig ut­tryck i språ­ket vik­tig.

En­ligt Norr­by har svens­kar till ex­em­pel lät­ta­re för att ta till star­ka po­si­ti­va ut­tryck som jät­te­fint,fan­tas­tiskt el­ler ly­san­de än de mer åter­håll­sam­ma fin­lands­svens­kar­na.

– Det här le­der ju säl­lan till någ­ra egent­li­ga miss­för­stånd, men en fin­lands­svensk kan upp­fat­ta ett sve­ri­ge­svenskt upp­fö­ran­de som över­dri­vet. Det är som att ha li­te för myc­ket fär­ger på si­na klä­der. En fin­lands­svensk kan å sin si­da upp­fat­tas som aning­en pes­si­mis­tisk i Sve­ri­ge, sä­ger Norr­by.

SKILL­NA­DER­NA MEL­LAN sve­ri­ge­svens­kan och fin­lands­svens­kan är sub­ti­la och kon­se­kven­ser­na of­ta obe­tyd­li­ga, men Norr­by me­nar att till ex­em­pel fö­re­tag med verk­sam­het i bå­de Sve­ri­ge och Fin­land kan dra nyt­ta av in­sik­ten att ett ge­men­samt mo­ders­mål in­te är sy­no­nymt med en ge­men­sam fö­re­tagskul­tur.

– Om man för­hand­lar på eng­els­ka är man kanske li­te mer be­redd och med­ve­ten om de kul­tu­rel­la skill­na­der­na ef­tersom man sam­ta­lar på ett språk som in­te är nå­gon­de­ras mo­ders­mål, jäm­för Norr­by.

NORRBYBILDAR till­sam­mans med pro­fes­so­rer­na Ca­mil­la Wi­de (Åbo uni­ver­si­tet) och Jan Lind­ström (Helsing­fors uni­ver­si­tet) samt do­cent Jen­ny Nilsson (In­sti­tu­tet för språk och folk­min­nen i Gö­te- • • borg) en forsk­nings­grupp som un­der­sö­ker kom­mu­ni­ka­ti­va möns­ter i sve­ri­ge­svens­kan och fin­lands­svens­kan. Sa­m­ar­bets­pro­jek­tet bör­ja­de år 2013 och ska en­ligt planerna fort­sät­ta till 2020.

Svens­kan är ett av värl­dens ota­li­ga så kal­la­de plu­ri­cent­ris­ka språk, det vill sä­ga ett språk som ta­las i fler än ett land. I Sve­ri­ge bor det upp­skatt­nings­vis 8 mil­jo­ner män­ni­skor med svens­ka som mo­ders­mål, i Fin­land 290000.

– Det finns en mas­sa fö­re­ställ­ning­ar om hur man ta­lar i Sve­ri­ge och hur man ta­lar i Fin­land. Det vi ve­lat un­der­sö­ka är hur man ta­lar i di­a­log, huruda­na sam­tals­reg­ler man har i Sve­ri­ge och Svensk­fin­land, sä­ger Norr­by,pro­gram­le­da­re för pro­jek­tet.

Forsk­nings­grup­pen har fram­för allt fo­ku­se­rat på sam­tal från ser­vice-, lä­ran­de- och vård­sam­man­hang i Sve­ri­ge och Fin­land. Ma­te­ri­a­let om­fat­tar bland an­nat 1300 ljud- och vi­de­o­in­spel­ning­ar som är in­sam­la­de på nio svens­ka och nio fin­länds­ka or­ter.

NORRBYPÅPEKAR att skill­na­der­na mel­lan Sve­ri­ge och Svensk­fin­land till sy­ven­de och sist är små, och att det fö­re­kom­mer be­tyd­ligt stör­re kul­tur- och språk­kroc­kar på and­ra håll i värl­den.

Hon ut­tryc­ker en för­sik­tig för­hopp­ning om att forsk­nings­pro­jek­tet kan bi­dra till en ökad med­ve­ten­het om kul­tu­rell och språk­lig mång­fald.

– Upp­täck­ten att små skill­na­der in­te är så far­li­ga el­ler kons­ti­ga tror jag kan främ­ja mel­lan­mänsk­li­ga re­la­tio­ner över na­tions­grän­ser­na, och det är väl ett bra syf­te för ett forsk­nings­pro­jekt tyc­ker jag.

Svens­kan i Fin­land 18

MI­KAEL PIIPPO/SPT

PRO­FES­SO­RER­NA. Catrin Norr­by (tv) och Ca­mil­la Wi­de har fors­kat i skill­na­der­na mel­lan sve­ri­ge­svens­kans och fin­lands­svens­kans kom­mu­ni­ka­ti­va möns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.