Gal­lup: Vad har du för känslor ef­ter fö­re­läs­ning­en?

Åbo Underrättelser - - REPORTAGE - Pen­sio­ne­rad lä­ra­re, Åbo spe­ci­al­sak­kun­nig, Tur­ku Sci­ence Park pro­jekt­le­da­re på Crosskey

EVA HOLMBERG – Det var jät­tein­tres­sant. Nu vet jag li­te me­ra än ti­di­ga­re. Mi­na barn­barn för­står an­nars mer än jag då det gäl­ler mo­bil­te­le­fo­ner.

Kan du tän­ka dig att ha en ro­bot som hus­hål­lers­ka i fram­ti­den?

– Nej. HANNA HALME – Det var in­tres­sant och väck­te många tan­kar. Man kän­de till en hel del, men fö­re­läs­ning­en gav en bra struk­tur.

– Jag ar­be­tar med star­tup-fö­re­tag och för många hand­lar det i dag allt me­ra om att sat­sa på di­gi- ta­li­se­ring och ro­bo­ti­se­ring, att bör­ja pla­ne­ra för nya pro­duk­ter med ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens.

EVA WAHLBERG-JÄNTTI – Det var jät­tein­tres­sant. Män­ni­skor mås­te bör­ja tän­ka på vad all för­änd­ring kom­mer att in­ne­bä­ra.

AN­NI­NA SU­O­MI­NEN

CRISTI­NA AN­DERS­SON. Fö­re­läs­te i Åbo på tros­dags­kväl­len.

AN­NI­NA SU­O­MI­NEN

HANNA HALME OCH EVA WAHLBERG-JÄNTTI.

EVA HOLMBERG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.