Dans­grup­pen Ne­fer upp­trä­der i Åbo

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

DANS. Grup­pen Ne­fer upp­trä­der i dag i Åbo till­sam­mans med ban­det Na­mi­ra. Grup­pen fram­för oli­ka va­ri­an­ter av ori­en­ta­lisk dans av bå­de klas­siskt och mer mo­dernt slag.

Ne­fer är en Åbo­ba­se­rad dans­grupp som fyl­ler 25 år 2019. Grup­pen har sin bak­grund i ori­en­ta­lisk dans men tol­kar nu­me­ra många oli­ka dans­sti­lar. En del av med­lem­mar­na har va­rit med från bör­jan.

– Ori­en­ta­lisk dans har för­änd­rats myc­ket un­der de 30 åren som jag har dan­sat. Kväl­len är bå­de en hyll­ning till klas­sisk ori­en­ta­lisk dans och ett un­der­hål­lan­de pa­ket sam­man­satt av oli­ka dans­sti­lar, sä­ger Ne­fers le­da­re och ko­re­o­graf Ri­ik­ka Cam­po­ma­nes.

Fö­re­ställ­ning­en ord­nas den 13 ok­to­ber kloc­kan 16.30 i Ar­be­tarin­si­tu­tets fest­sal på Kas­kis­ga­tan 5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.