Idag bör­jar älg­jak­ten

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

JAKT. Den and­ra lör­da­gen i ok­to­ber bör­jar den egent­li­ga älg­jakts­pe­ri­o­den. På många stäl­len finns det fler jakt­li­cen­ser att till­gå än i fjol.

Jäm­fört med i fjol har an­ta­let jakt­li­cen­ser sti­git på älg och fram­förallt på vitsvans­hjort. Det finns 54 653 jakt­li­cen­ser för älg och 44 300 jakt­li­cen­ser för vitsvans­hjort i pot­ten för hös­tens och vin­terns jak­ter. Med en jakt­li­cens får man som hu­vud­re­gel fäl­la ett full­vux­et djur el­ler två kal­var.

JAKTTIDERNA på hjort­djur har för­längts. Man får nu ja­ga älg ut­an hund från bör­jan av ja­nu­a­ri till och med den 15 ja­nu­a­ri. Vitsvans­hjort får ja­gas ut­an hund från bör­jan av febru­a­ri till den 15 febru­a­ri.

En­ligt Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tets upp­skatt­ning­ar stan­na­de älg­stam­mens till­växt av i sam­band med för­ra jakt­pe­ri­o­den, men på en del om­rå­den är älg­stam­men stör­re än mål­sätt­ningsni­vån. Man sik­tar på en vin­ter­stam på 68 000–85 000 äl­gar i he­la lan­det. En­ligt na­tur­re­surs­in­sti­tu­tets upp­skatt­ning upp­gick stam­men till 76 500– 101 000 äl­gar ef­ter den se­nas­te jakt­pe­ri­o­den.

ÄN­DA SE­DAN den sista lör­da­gen i sep­tem­ber har det va­rit tillå­tet att ja­ga vitsvans­hjort i full ska­la. Mål­sätt­ning­en med jak­ten är att mins­ka på vitsvans­hjort­stam­men, som bli­vit stör­re i söd­ra Fin­land de se­nas­te åren.

– För att mins­ka på hjort­kol­li­sio­ner­na pri­o­ri­te­ras hjor­t­jakt, spe­ci­ellt i bör­jan av hös­ten, sä­ger Ja­ni Kör­hämö från Fin­lands vilt­cen­tral.

MEDELSVÅRT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.