Kän­ner du årets Åbo­lu­cia?

» Väl­kom­men att an­mä­la lu­ci­a­kan­di­da­ter!

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

– Lu­cia står för ljus och gläd­je, men hon är ock­så en på­min­nel­se om att vi kan hjäl­pa med­män­ni­skor som har det svårt, sä­ger So­li Finn­berg, Folk­häl­san­ak­tiv och lu­ci­a­mam­ma i Åbo.

Nu sö­ker Folk­häl­san den som är in­tres­se­rad av ett krä­van­de, gi­van­de och fint fri­vil­ligupp­drag.

KÄN­NER DU nå­gon som du tror att skul­le tri­vas med upp­dra­get? Då kan du an­mä­la hen­ne, ba­ra du har hen­nes med­gi­van­de. Din an­mä­lan ska va­ra in­sänd se­nast den 24 ok­to­ber.

Den som vill bli Åbos lu­cia ska helst va­ra minst 17 år, ta­la svens­ka, bo el­ler stu­de­ra i Åbo med om­nejd, tyc­ka om att upp­trä­da och sjunga bra.

Kan­di­dat­nam­nen an­mäls till ÅU:s re­dak­tion, se in­struk­tio­ner i fak­taru­tan.

Fem kan­di­da­ter väljs ut bland de an­mäl­da. De fem kan­di­da­ter­na för­vän­tas del­ta i lu­ci­a­pro­gram­met un­der de­cem­ber må­nad.

I BÖR­JAN AV no­vem­ber sam­las lu­ci­a­kan­di­da­ter­na till en in­tro­duk­tions­dag med fo­to­gra­fe­ring.

Kan­di­da­ter­na pre­sen­te­ras i ÅU lör­da­gen den 10 no­vem­ber. Sista röst­nings­da­gen är den 25 no­vem­ber.

LU­CIA GÖR till­sam­mans med si­na fy­ra tär­nor när­ma­re 50 be­sök på bland an­nat sjuk­hus, äldre­bo­en­den och fes­ter.

–Upp­dra­get är ro­ligt och verk­li­gen in­ten­sivt, det bör­jar med kan­di­dat­no­mi­ne­ring­en, sån­g­öv­ning­ar och höjd­punk­ten är 13 de­cem­ber. Sen är vi i gång fram till un­ge­fär den 21 de­cem­ber och många bok­ning­ar av upp­trä­dan­den har re­dan kom­mit in, sä­ger Finn­berg. Jessica Lind­holm var Åbo­lu­cia år 2017. LU­CIA ÄR EN sym­bol för Folk­häl­sans lu­ci­ain­sam­ling. Åbos lu­cia sam­lar in un­der­stöd på sam­ma sätt som Fin­lands Lu­cia. Det som sam­las in i Åbo

an­vänds lo­kalt.

I år an­vänds de in­sam­la­de med­len för att på oli­ka sätt stö­da barn­fa­mil­jer som har det svårt att kla­ra av sin var­dag. Man vill stö­da dem som är ut­mat­ta­de, har häl­so­pro­blem och sak­nar stöd i sin närmil­jö.

PAUL SÖDERHOLM

VEM BÄR KRO­NAN I ÅR?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.