Åbos lu­cia 2018

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

An­mäl kan­di­da­ter till ny­he­ter@au­me­dia.fi el­ler el­ler per post till adres­sen Lo­go­mo/ Kont­to­ri, Hamp­spin­na­re­ga­tan 14, 20100 Åbo

Upp­ge kan­di­da­tens namn, ål­der och kon­takt­upp­gif­ter och gör en fritt for­mu­le­rad pre­sen­ta­tion av kan­di­da­ten. Bi­fo­ga ett fo­to­gra­fi. •

Glöm in­te att du ska frå­ga kan­di­da­ten på för­hand och ock­så med­de­la vid an­mä­lan att du har ta­lat med hen­ne.

Sista an­mäl­nings­dag är den 24.10

Lu­cia­va­let för­verk­li­gas som ett sam­ar­be­te med Folk­häl­san i Åbo, Folk­häl­sans För­bund, Köp­cen- trum Han­sa, Åbo stad, Åbo svens­ka för­sam­ling, Åbo Un­der­rät­tel­ser med fle­ra. •

In­for­ma­tion ock­så på www.ab­o­lu­cia.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.