Åbo upp­le­vel­se­cen­ter

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO -

Ska bli en knut­punkt för tu­rism och upp­le­vel­ser kring, mu­sik, kul­tur, e-sport och id­rott samt en plats för ser­vice, ar­be­te och bo­en­de. 170000 kvadrat­me­ter vå­nings­y­ta ska byg­gas på om­rå­det mel­lan Åbo järn­vägs­sta­tion och Lo­go­mo. Om­rå­det är 13 hek­tar stort. För­u­tom upp­le­vel­se­cent­ret ska bo­stä­der för 1500 in­vå­na­re byg­gas på om­rå­det. Kost­na­der­na för upp­le­vel­se­cent­ret be­räk­nas till 500 mil­jo­ner eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.