Caru­na skär­per sä­ker­het

» Snab­ba­re åt­gär­der och kurs­gång­et folk krävs.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Mo­ni­ca Sandberg 040-5828276 mo­ni­ca.sandberg@au­me­dia.fi

Kurs krävs från och med näs­ta år för al­la som gör jord­ka­belar­be­ten. 760 ent­re­pre­nö­rer har re­dan gått den.

Näs­ta år krä­ver nät­verks­bo­la­get Caru­na att al­la som gör jord­ka­belar­be­ten ska ha gått bo­la­gets kurs och fått ett så kal­lat Caru­na-kort.

– Utan det kor­tet har ing­en nå­got att gö­ra på de plat­ser där vår ka­bel läggs ner, sä­ger nät­chef Hen­rik Su­o­mi.

Re­dan nu är den här kur­sen i gång och cir­ka 760 ent­re­pre­nö­rer har re­dan gått den. Sam­man­lagt grävs tu­sen­tals kilo­me­ter jord­ka­bel ner i Fin­land så många sys­sel­sätts.

– På kur­sen be­rät­tar vi hur en ka­bel kor­rekt ska läg­gas ner, hur man ska re­a­ge­ra i un­dan­tags­si­tu­a­tio­ner et­ce­te­ra, sä­ger Su­o­mi.

OCKSÅKONTROLLEN av ar­be­tet ute på fäl­tet har skärpts.

– Det bör­ja­de vi med re­dan efter fal­let där An­ders Abra­hams­sons alv- luck­ra­re rev av en jord­ka­bel i Drags­fjärd (ÅU 28.9). Nu är vi snab­ba­re på plats och kon­trol­le­rar att fel har bli­vit åt­gär­da­de. Vi viss­te om att jord­ka­beln på Abra­hams­sons åker in­te låg till­räck­ligt djupt men det ha­de in­te åt­gär­dats in­nan det här hän­de.

SU­O­MI TILLÄG­GER att al­la fel som man har upp­täckt ska va­ra åt­gär­da- de in­nan 2018 tar slut, det kra­vet har ent­re­pre­nö­rer­na fått.

Ent­re­pre­nö­rer­na ska ock­så för­bätt­ra sin egen­kon­troll och ska kun­na vi­sa för Caru­na hur och vad de gör.

OM NÅ­GOT AV­VI­KER, till ex­em­pel kvar­läm­na­de ste­nar el­ler stol­par finns kvar, så fo­to­gra­fe­ras det. Bå­de fö­re och efter att det har åt­gär­dats.

En av Caru­nas sam­ar­bets­part­ners, ett över­vak­nings­fö­re­tag vid namn Rej­lers, tar bil­der­na.

ÅU har ti­di­ga­re skri­vit ock­så om ett fall i Houtskär där plo­gen rev av en jord­ka­bel som låg för grunt (ÅU 24.10). Där låg den ba­ra 32 cen­ti­me­ter från ytan men det bor­de ha va­rit minst 70 cen­ti­me­ter.

Efter an­nan­dags­stor­men 2011 kom krav att el­nä­tet i Fin­land ska gö­ras säk­ra­re, där­av sats­ning­en på att by­ta luft­led­ning­ar mot jord­ka­bel.

AN­JA KUUSISTO

KABELRULLAR. Tu­sen­tals kilo­me­ter luft­led­ning­ar er­sätts med jord­ka­bel – Caru­na är ett av bo­la­gen som ge­nom­för de här pro­jek­ten.

ÅU 28.9. ÅU 24.10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.