Av­hopp ikyr­ko­va­let

» Han pro­te­ste­rar mot till­vä­ga­gångs­sät­tet i en struk­tur­frå­ga.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Mo­ni­ca Sandberg 040-582 8276 mo­ni­ca.sandberg@au­me­dia.fi

Oli­ka åsik­ter in­om Ki­mi­to­öns för­sam­ling får ve­te­ra­nen Leif Lind­gren att slu­ta.

– Ing­en led­ning och ing­en lin­je, sä­ger Leif ”Le­fa” Lind­gren som i många år har hört till de le­dan­de in­om för­sam­lings­li­vet på Kimitoön.

Nu har han fått nog och av­går. – Det har fat­tats två be­slut som stri­der mot varand­ra. Så kan man in­te ha det, sä­ger han.

LINDGRENÄR vice ord­fö­ran­de i kyr­korå­det, som mot­sva­ras av kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de om man drar pa­ral­lel­ler till en kom­muns för­valt­ning, med­lem i kyr­ko­full­mäk­ti­ge, ord­fö­ran­de för eko­no­mi­kom­mis­sio­nen in­om Ki­mi­to­öns för­sam­ling och ord­fö­ran­de för den struk­tur­ar­bets­grupp som ut­sågs i fjol.

– Ar­bets­grup­pen fick i upp­drag att ut­re­da hur vi ska gå vi­da­re med or­ga­ni­sa­tions­struk­tu­ren. Vår ut­red­ning var in­te alls fär­dig men ny­li­gen be­slöt än­då kyr­korå­det att gå vi­da­re med struk­tur­ar­be­tet som sik­tar på att ut­re­da mo­del­len med di­strikts­råd på fas­ta Kimitoön plus en ka­pell­för­sam­ling i Hi­tis. Det är Hi­tis­bor­na och per­so­na­len som tryc­ker på den här mo­del­len hos bis­ko­pen och dom­ka­pit­let. De för­tro­en­de­val­da har in­te ens hun­nit dis­ku­te­ra frå­gan, sä­ger Lind­gren.

KI­MI­TO­ÖNS FÖR­SAM­LING har nu fy­ra ka­pell­för­sam­ling­ar: Ki­mi­to, Väs­tan­fjärd, Drags­fjärd och Hi­tis.

Ka­pell­för­sam­ling­ar­na har ba­ra 1 000 eu­ro per år i an­slag men en­ligt Lind­gren har peng­ar in­te va­rit nå­got pro­blem. Al­la lö­ner be­ta­las av Ki­mi­to­öns för­sam­ling, och ka­pell­för­sam- ling­ar­na in­ne­bär be­slu­tan­de­rätt och möj­lig­het att äga till ex­em­pel fon­der som man har fått ge­nom tes­ta­men­te.

– Om vi går in för mo­del­len med di­strikts­råd så kan Ki­mi­to­öns kyr­koråd kull­kas­ta di­strikts­rå­dens be­slut. Ett di­strikt kan in­te hel­ler ha fon­der och egen­dom så som ka­pell­för­sam­ling­ar­na nu har. Jag tror att det är yt­terst få som har klart för sig skill­na­den. By­ter vi ut ka­pell­för­sam­ling­ar­na mot di­strikt så för­lo­rar vi myc­ket av det lo­ka­la en­ga­ge­mang­et och käns­lan av att hö­ra till en för­sam­ling.

Lind­gren an­ser att det är de för­tro­en­de­val­da som ska le­da för­sam­ling­en, in­te per­so­na­len.

KI­MI­TO­ÖNS FÖR­SAM­LING bildades 2009 ge­nom fu­sion av Ki­mi­to, Drags­fjärds, Väs­tan­fjärds och Hi­tis för­sam­ling­ar, och blev en mo­der­för­sam­ling med fy­ra ka­pell­för­sam­ling­ar.

Vid bis­kopsvi­si­ta­tio­nen i fjol upp­ma­na­des för­sam­ling­en all­var­ligt att över­vä­ga att av­slu­ta ka­pell­för­sam­ling­ar­na på fas­ta Kimitoön me­dan Hi­tis ka­pell­för­sam­ling skul­le kvar- stå.

– Ock­så en ti­di­ga­re ut­red­ning har ut­myn­nat i sam­ma för­slag, så per­so­na­len tyck­te att nu räc­ker det med ut­red­ning­ar som tar tid. De vill sat­sa sin ener­gi på verk­sam­he­ten i stäl­let, sä­ger kyr­ko­her­de Ka­ta­ri­na Dahlqvist.

HON TILLÄG­GER ATT det en­da be­slut som nu har fat­tats är att be dom­ka­pit­let kom­ma och re­da ut skill­na­der­na mel­lan di­strikt och ka­pell­för­sam­ling­ar.

– Di­strik­ten har vis­ser­li­gen in­te be­slu­tan­de­rätt men per­so­ner från de oli­ka geo­gra­fis­ka om­rå­de­na är re­pre­sen­te­ra­de i kyr­ko­full­mäk­ti­ge och kyr­koråd. Kyr­ko­full­mäk­ti­ge är det högs­ta be­slu­tan­de or­ga­net i för­sam­ling­en.

– Be­träf­fan­de att äga fon­der så står det ju ut­tryck­li­gen vem som får an­vän­da så­da­na peng­ar så det är hel­ler ing­et pro­blem, sä­ger Dahlqvist.

– Oav­sett struk­tur är det vik­ti­ga att vi har en­ga­ge­ra­de för­sam­lings­bor som stäl­ler upp, sä­ger hon.

KI­MI­TO­ÖNS kyr­ko­full­mäk­ti­ge har 19 plat­ser. Om dem täv­lar nu 35 kan­di­da­ter i det på­gåen­de för­sam­lings­va­let, el­ler egent­li­gen 34 ef­tersom Lind­gren har sagt att han in­te tar emot för­tro­en­de­pos­ter även om det nu är för sent att åter­kal­la kan­di­da­tu­ren.

På de tre lis­tor­na är de fles­ta kan­di­da­ter äld­re, men någ­ra yng­re finns med – yngst är 19-åri­ge An­ton Ner­van­der.

MO­NI­CA SANDBERG

KI­MI­TO KYR­KA. Med anor från 1325 har kyr­kan va­rit med om många för­änd­ring­ar i Ki­mi­to­öns för­sam­lings­liv som nu igen är i stöpsle­ven.

LEIF LIND­GREN.

KA­TA­RI­NA DAHLQVIST.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.