Ing­en lind­ring i do­men för dråp i Tenn­by

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

PARGAS. Åbo hov­rätt änd­rar in­te på tings­rät­tens dom för den 26-åri­ge så kal­la­de bläck­fisk­drå­pa­ren Toni Pet­te­ri Kaup­pi­la.

Tings­rät­ten döm­de ho­nom i mars till nio år och två må­na­ders fäng­el­se för att ha strypt en man med en bläck­fisk­rem i en lä­gen­het på Tum­mel­vä­gen i Pargas i au­gusti i fjol.

Nå­got mo­tiv till miss­han­deln och stryp­ning­en har in­te fram­kom­mit. Den döm­de har häv­dat att han in­te dö­dat man­nen och att han en­dast för­sök­te åter­uppli­va sin med­vets­lö­sa kam­rat.

En­ligt rätts­lä­ka­rens ut­lå­tan­de har vål­det va­rit så om­fat­tan­de och oän­da­måls­en­ligt att det in­te stäm­mer över­ens med ett åter­uppliv­nings­för­sök.

Man­nen slog ock­så off­ret med ett bäl­te och med knyt­nä­ven.

Han döm­des ock­så för straff­bart bruk av nar­ko­ti­ka och för att ha kört bil utan gil­tigt kör­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.