Aka­de­mi­pro­fes­sor stäl­ler upp för Grö­na

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Aka­de­mi­pro­fes­sor Johanna Ni­e­mi stäl­ler upp i riks­dags­va­let för De grö­na i Egent­li­ga Fin­land.

Ni­e­mi, 60, är pro­fes­sor i pro­cess­rätt vi Åbo uni­ver­si­tet. För när­va­ran­de ar­be­tar hon som aka­de­mi­pro­fes­sor vid Min­na Canth-in­sti­tu­tet.

Ni­e­mi har va­rit med i De grö­nas verk­sam­het än­da se­dan 1970-ta­let, in­nan rö­rel­sen var ett par­ti. Hon var lo­kal­po­li­ti­ker i Gran­kul­la på 1990- och 2000-ta­len. Till Åbo kom hon 2014. Ni­e­mi ut­sågs till Årets kvin­na av Fin­lands yr­kes­kvin­nors för­bund 2018.

De grö­na har nu 12 namn i Egent­li­ga Fin­land men sik­tar på full lis­ta med 17 kan­di­da­ter. Par­ti­ets mål är 17 pro­cent av rös­ter­na i Egent­li­ga Fin­land och 3 riks­dags­le­da­mö­ter.

SUVI ELO

JOHANNA NI­E­MI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.