Mö­tet med den and­ra

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

Ut­ställ­ning­en hand­lar li­ka myc­ket om att se sig själv med nå­gon an­nans ögon som att se and­ra för vad de är, utan sam­häl­lets för­vän­ting­ar och nor­mer.

UT­STÄLL­NING­EN. Stäm­ning­en på B-gal­le­ria är skum och mys­tisk. Den en­da be­lys­ning­en kom­mer från en li­ten lam­pa, en skärm och en pro­jek­tion. Färgska­lan går i oli­ka ny­an­ser av grått. Det är Ca­mil­le Au­ers (1984) ut­ställ­ning ”Ki­e­toutu­mi­nen”, un­ge­fär intrass­lad, som fyl­ler gal­le­ri­et.

Pro­jek­tio­nen splitt­ras till frag­ment med hjälp av nog­grannt pla­ce­ra­de speg­lar. Den splitt­ra­de pro­jek­tio­nen i kom­bi­na­tion med vi­de­on på skär­men ska­par fle­ra dif­fu­sa la­ger i ut­rym­met. Lagren är svå­ra att grep­pa, som frag­ment från min­nen el­ler dröm­mar.

ETT RYTMISKT ljud­spår bi­drar till stäm­ning­en. Det lå­ter stund­vis som Darth Va­ders and­ning. Mest spra­kar det men ibland då­nar det till el­ler blå­ser.

Al­la de­lar ut­ställ­ning­en är upp- byggd av fly­ter ihop med varand­ra för att åter gli­der isär när en rör sig i ut­rym­met. Tack va­re speg­lar­na in­te­gre­ras be­trak­ta­ren i kons­ten. Så

B-Gal­le­ria

Ki­e­toutu­mi­nen

Ca­mil­le Au­er

24.10 – 18.11.2018 här un­der­sö­ker Au­er sub­jek­ti­vets för­hål­lan­de till den and­ra. Be­trak­ta­ren blir sam­ti­digt be­trak­tad. Den be­rö­ran­de är ock­så den som blir be­rörd. Det hand­lar om mö­tet mel­lan två med­ve­tan­den, att kom­ma i kon­takt med varann, gå in i varann och se­pa­re­ra igen för­änd­rad. I vi­de­on på skär­men kon­kre­ti­se­ras det här mö­tet av dan­sa­ren Vas­la Will­berg och hun­den Lu­lu.

KONST­NÄ­REN ÄR en transkvin­na som ti­di­ga­re be­hand­lat sin tran­si­den­ti­tet i kons­ten. Ock­så den här ut­ställ­ning­en tan­ge­rar trans­frå­gor och olik­het från nor­men då den un­der- Vem är den and­ra egent­li­gen? sö­ker mö­tet med den and­ra. Mö­tet kan för­änd­ra en själv, hur en upp­fat­tar sig gjälv och ens för­hål­lan­de till om­giv­ning­en.

Det här kris­tal­li­se­ras i ett ci­tat skri­vet på väg­gen: ”Vem trod­de du att du var när du in­såg att du in­te är den du trod­de att du var?” (över­satt av Ju-

MÖ­TE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.