PLOCKAT

Åbo Underrättelser - - LEDARE - Fredrik Ro­senqvist Le­da­re i Ålands­tid­ning­en

EKO­NO­MI. Det fanns en from för­hopp­ning om att den kor­ta hög­kon­junk­tur som Fin­land upp­levt skul­le spil­la över på Åland in­te minst ge­nom ökad ef­ter­frå­gan för pas­sa­ge­rar­re­de­ri­er­na. Den här för­hopp­ning­en har helt kom­mit på skam. I stäl­let har Vi­king Li­nes börs­vär­de näs­tan hal­ve­rats se­dan 2016 och de för­bätt­ra­de re­sul­ta­ten ute­bli­vit. (...)

I bransch för bransch har till­väx­ten va­rit svag de se­nas­te tio åren, men frå­gan är om det in­te ser än­nu vär­re ut fram­ö­ver. Vå­ra ban­ker får till ex­em­pel svårt att växa. Ålands­ban­ken har re­dan dra­git i hand­brom­sen på grund av för­säm­rad pris­sätt­ning på bolå­ne­mark­na­den sam­ti­digt som hem­ma­mark­na­den bör va­ra gans­ka mät­tad för samt­li­ga ak­tö­rer på grund av den re­dan höga skuld­sätt­ning­en bland åländs­ka hus­håll.

(...)

Även fle­ra and­ra bran­scher har det tufft. En bransch som mer el­ler mind­re hål­ler på att dö ut är till­verk­ning­en av tra­di­tio­nel­la lek­sa­ker ef­tersom barn i allt stör­re ut­sträck­ning le­ker med surf­plat­tor och te­le­fo­ner. Att vi till­ver­kar lek­sa­ker men in­te surf­plat­tor på Åland bå­dar där­med in­te gott in­för fram­ti­den. En allt star­ka­re häl­sotrend slår även mot kon­sum­tion av öl, snacks och to­bak, vil­ket bå­de drab­bar åländs­ka till­ver­ka­re och re­de­ri­er­na. (...)

Det finns många sa­ker som kan för­kla­ra de se­nas­te tio årens stag­na­tion, men just bris­ten på kon­kur­rens­kraft hör till de vik­ti­gas­te. På grund av bris­ten på ar­bets­kraft och höga kost­na­der har Åland san­no­likt gått mis­te om ett fler­tal in­ve­ste­ring­ar i ny till­verk­nings­in­du­stri de se­nas­te åren – in­ve­ste­ring­ar som ha­de kun­nat dri­va till­väx­ten fram­åt när vå­ra tra­di­tio­nel­la nä­ring­ar har det svårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.