Hur tän­ker po­li­ti­ker­na om Furubo?

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - Hed­da Kainz Kontraur­ban men in­te ro­man­ti­ker Kär­ra, Drags­fjärd

Tills­vi­da­re har det va­rit möj­ligt för barn­fa­mil­jer att bo­sät­ta sig en by i ett ut­kants­om­rå­de ef­tersom folk är va­na att hjäl­pa varand­ra.

In­te al­la för­äld­rar har ar­bets­ti­der som är ana­lo­ga med dag­hem­mets öp­pet­ti­der. Många för­äld­rar pend­lar till job­ben för att kun­na bo här i vår lil­la by, Kär­ra.

Ki­mi­to­öns kom­mun vill nu spa­ra bort Furubo dag­hem – en vac­ker byggnad i na­tur­skö­na om­giv­ning­ar. Dag­hem­met har vård om 20 små- barn och fem för­sko­le­barn.

Bar­nen har en stor, in­häg­nad lek­plats tätt på skog och sjö.

Fle­ra av bar­nen blir häm­ta­de av släk­ting­ar el­ler gran­nar som tar hand om dem tills för­äld­rar­na kom­mer hem.

Des­sa snäl­la ”tan­ter” har var­ken kör­kort el­ler till­gång till bil. Skall de små bar­nen nu trans­por­te­ras med buss 2 x 20 km till Sil­vans dag­hem i Ki­mi­to – som kanske har EU-cer­ti­fi­e­rad sand på lek­plat­sen, men än­då…

Sit­ter de an­sva­ri­ga ba­kom ett skriv­bord i ett kom­mu­nalt kon­tor och flyt­tar små män­ni­skor som om de vo­re liv­lö­sa bric­kor i ett spel? El­ler hur tän­ker man?

Ten­den­sen är att all kom­mu­nal ser­vice cent­ra­li­se­ras. När det vi­sar sig att in­te hel­ler det är lön­samt, flyt­tas all ser­vice än­nu läng­re bort med kon­se­kven­sen att samt­li­ga skär- gårds­kom­mu­ner av­fol­kas.

I slutän­dan kom­mer he­la Fin­lands fem mil­jo­ner män­ni­skor att bo i skyskra­por in­nan­för hu­vud­sta­dens Ring III. Tänk så en­kelt det blir för po­li­ti­ker­na att sty­ra lan­dets be­folk­ning då!

Sit­ter de an­sva­ri­ga ba­kom ett skriv­bord i ett kom­mu­nalt kon­tor och flyt­tar små män­ni­skor som om de vo­re liv­lö­sa bric­kor i ett spel?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.