Fort­satt tur­bu­lens ivår­den

» Vård­fö­re­ta­get Ma­re­san öpp­nar mot­tag­ning i Kup­pis till­sam­mans med tre and­ra vård­bo­lag

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457 jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Fy­ra vård­fö­re­tag i Helsing­fors öpp­nar lä­karsta­tion i Kup­pis. Me­di­so­nar och Au­ra kli­nik­ka fu­sio­ne­ras.

I ja­nu­a­ri får Åbo yt­ter­li­ga­re en lä­karsta­tion då fy­ra pri­va­ta vård­bo­lag öpp­nar lä­kar­mot­tag­ning un­der sam­ma tak i Kup­pis.

Lä­karsta­tio­nen som öpp­nar i Electro­ci­ty vid Jou­ka­hai­neng­a­tan drivs ge­men­samt av Lääkä­ri­kes­kus Aa­va, Plus­ter­veys Ham­mas­lääkä­rit, Pik­ku­jät­ti och Ma­re­san. De är al­la in­hems­ka vård­fö­re­tag med Helsing­fors som hem­ort.

Ny­kom­ling­ar­na tar upp kam­pen med de sto­ra ak­tö­rer­na i Åbo, Me­hi­lä­i­nen, Ter­veys­ta­lo Pihla­jalin­na och Po­hjo­la sjuk­hus. Me­hi­lä­i­nen och Po­hjo­la sjuk­hus finns re­dan i Kup­pis.

ME­HI­LÄ­I­NEN som ti­di­ga­re köp­te pri­vat­sjuk­hu­set Neo lig­ger när­mast, på and­ra si­dan ga­tan.

Men man kon­kur­re­rar ock­så med de små pri­va­ta vård­fö­re­tag i Åbo som finns kvar ef­ter al­la fu­sio­ner och fö­re­tags­köp i bran­schen.

Ny­kom­ling­ar­na räds in­te kon­kur- ren­sen trots att Åbo räk­nas till den stad i lan­det som i pro­por­tion till in­vå­na­ran­ta­let har det störs­ta ut­bu­det av pri­va­ta vård­tjäns­ter.

Jar­mo Ii­sak­ka, vd i Ma­re­san och sam­ord­na­re av pro­jek­tet, har i ett ti­di­ga­re sam­man­hang sagt till ÅU att man vill va­ra ett in­hemskt al­ter­na­tiv till de sto­ra vård­bo­la­gen.

Med fle­ra ak­tö­rer un­der sam­ma tak kan man ock­så er­bju­da ett brett ut­bud av vård­tjäns­ter, me­nar han.

SJÖMÄN ÄR en av lä­karsta­tio­nens mål­grup­per. An­ställ­da in­om sjö­far­ten er­bjuds fö­re­tags­häl­so­vård hos det ny­star­ta­de vård­fö­re­ta­get Ma­re­san.

Fö­re­ta­get har grun­dats av Vi­king Li­ne, Sjö­mansu­ni­o­nen, Ma­skin­be­fäls­för­bun­det, Sjö­manspen­sions­kas­san och Ai­no He­alth Ma­na­ge­ment.

Bland de­lä­gar­na finns ock­så för­säk­rings­bo­la­get Alandia och re­de­ri­er­na Langh Ship och Aal­to Ship­ping.

Ma­re­san har se­dan i vå­ras en lä­kar­mot­tag­ning i Helsing­fors, och nu står Åbo i tur där man öpp­nar un­der sam­ma tak som Aa­va, Plus­ter­veys Ham­mas­lääkä­rit och Pik­ku­jät­ti.

Aa­va er­bju­der fö­re­tags­häl­so­vård, Plus­ter­veys tand­vård och Pik­ku­jät­ti sjuk­vård för barn och unga.

LÄ­KARSTA­TIO­NEN öpp­nar i 600 kvadrat­me­ter sto­ra lo­ka­ler i Electro­ci­tys ga­tu­plan där vård­fö­re­ta­gen för­fo­gar över eg­na lo­ka­ler med ge­men­sam re­cep­tion.

Re­no­ve­ring­en av lo­ka­ler­na är i full gång li­kaså re­kry­te­ring­en av per­so­nal. Man ska ock­så skaf­fa ap­pa­ra­tur och utrust­ning, bland an­nat la­bo­ra­to­ri­e­ut­rust­ning och utrust­ning till tand­lä­kar­mot­tag­ning­en.

– Av­sik­ten är att lä­karsta­tio­nen ska sys­sel­sät­ta 7–10 an­ställ­da i bör­jan. Se­dan ut­ö­kas an­ta­let vid be­hov, sä- ger Ii­sak­ka.

Om­kring hälf­ten av per­so­na­len är lä­ka­re, res­ten är sjuk­skö­ta­re och an­nan vård­per­so­nal.

Bland ny­an­ställ­ning­ar­na re­kry­te­ras 2–4 an­ställ­da till ar­bets­häl­so­vår­den, tand­lä­kar­mot­tag­ning­en får 1–2 tand­lä­ka­re och två sjuk­skö­ta­re.

FÖR MARESANS DEL är tan­ken att fö­re­ta­get till en bör­jan ska ha två an­ställ­da vid lä­karsta­tio­nen, en lä­ka­re och en sjuk­skö­ta­re.

– Se­dan får vi se om det i fort­sätt­ning­en finns be­hov av att utö­ka per­so­na­len, sä­ger Ii­sak­ka.

Han ser fram emot öpp­ning­en. – Re­no­ve­ring­en avan­ce­rar och vi är i full gång med för­be­re­del­ser­na. Må­let är att lä­karsta­tio­nen ska öpp­na i mit­ten av ja­nu­a­ri, sä­ger Ii­sak­ka.

JAN-OLE ED­BERG

NÖJD. Jar­mo Ii­sak­ka, vd i vård­fö­re­ta­get Ma­re­san, ser fram emot öpp­ning­en av den nya lä­karsta­tio­nen i Electro­ci­ty. Den öpp­nar i ny­re­no­ve­ra­de lo­ka­ler som finns bakom av­skärm­ning­en i bak­grun­den. Re­no­ve­ring­en på­går för till­fäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.