★★★ till film­med Åbo­vy­er

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Kris­ter Lind­berg lind­berg­film@gmail.com

I fil­men ”Bayo­ne­ta” be­rät­tas om en mex­i­kansk box­a­re som bor i Åbo och läng­tar hem.

Bayo­ne­ta

• Mex­i­ko/Fin­land 2018 ★★★✩✩

• Re­gi: Kyz­za Ter­ra­zas

• Ma­nus: Rod­ri­go Mar­quez-Ti­za­no, Kyz­za Ter­ra­zas

• I rol­ler­na: Lu­is Ge­rar­do Mén­dez, Lau­ra Birn, Ilk­ka Ko­ivu­la, Joo­nas Saar­ta­mo, Vil­le Vir­ta­nen

• 1:40 F12

FIL­MEN. En box­a­re från Mex­i­ko har bo­satt sig i Åbo. Mi­gu­el ( Lu­is Ge­rar­do Mén­dez) tjä­nar en slant som trä­na­re; han spar­rar en den lo­van­de proffsbox­a­ren Re­mu ( Joo­nas Saar­ta­mo) i Jyr­kis ( Ilk­ka Ko­ivu­las) stall.

Fil­men är till störs­ta del in­spe­lad i ett kallt, grått, vint­rigt Åbo. Aha, nu är de där, och där, sä­ger vi Åbo­bor när vi ser de många mil­jö­er­na, ex­te­ri­ö­rer­na och in­te­ri­ö­rer­na.

FIL­MEN ”BAYO­NE­TA” är re­gis­se­rad av Kyzz Ter­ra­zas, från Mex­i­ko, in­spe­la­de med mex­i­kansk tek­nik.

Hu­vud­per­so­nen slu­ta­de box­as och läm­na­de lan­det för Åbo ef­ter en ödes­di­ger match. Nu läng­tar han hem, mest sak­nar han sin dot­ter. Och so­lens vär­me. Vad som gna­ger på hans sam­ve­te fram­kom­mer, bit för bit, slag för slag. När det är som kal­last i Kråk­kär­ret be­stäm­mer han sig: en fight, en be­ta­lad så­dan i Stock­holm, och han åker hem. Trots att han för­äls­kat sig i lo­ka­la pu­bens ser­vi­tris ( Lau­ra Birn), en en­sam­stå- en­de mor med bit­ter er­fa­ren­het av box­ning.

DETKRÄVSMOD av de fins­ka fi­nan­siä­rer­na att pro­du­ce­ra en ny box­ar­film när al­la minns Mar­tin Scor­se­se el­ler John Huston. El­ler ”Rocky”. Och in­te att för­glöm­ma: ”Hymy­i­le- vä mi­es”! ”Bayo­ne­ta” ser näm­li­gen ut som tjo­get and­ra box­ar­fil­mer och in­klu­de­rar al­la kli­ché­er. Men någon­ting eget och per­son­ligt finns in­smu­get i be­rät­tel­sen, in­te ka­rak­tä­rer­na, bå­de man och kvin­na är må­la­de med scha­blon; käns­la, mystik, Åbo med si­na re­nar?

Fil­men är bra. Med de­tal­jer och med ett fint bild­be­rät­tan­de; bild­språk och ka­me­ra­ar­be­te. Lu­is Ge­rar­do Mén­dez spe­lar lugnt men in­ten­sivt, hans ka­rak­tär har ett för­flu­tet som sam­ve­tet gna­ger på. Det gäl­ler att se fram­åt, kom­ma över­ens med ödet. I skå­de­spe­la­rens öga och nä­ve ser vi att Mi­gu­el är schysst in­nerst in­ne och svår­mo­det är äk­ta och finskt.

PRESSBILD

KNOCK OUT. Box­a­ren från Mex­i­ko (Lu­is Ge­rar­do Mén­dez) trä­nar i Åbo ett finskt proffsbox­ar­löf­te, tol­kat av Joo­nas Saar­ta­mo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.