Snus ärru­tin för Åbounga

» Att snu­sa blir en ru­tin för allt fler ton­å­ring­ar.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU -

En puck, el­ler do­sa, per dag.

Det för­bru­kar i re­gel de två 16-åring­ar som mö­ter upp vid Åbo Yr­kes­in­sti­tuts hu­vud­in­gång.

– All­de­les för myc­ket, skrat­tar den ena som har snu­sat i ett halv­år.

Hans kom­pis bör­ja­de snu­sa i hög­sta­di­et för ett och ett halvt år se­dan.

– Jag vil­le tes­ta för att al­la ta­la­de om det. Det var li­te coolt, spe­ci­ellt den förs­ta pril­lan.

COOLT ÄR DET IN­TE läng­re. Snu­set har för dem bå­da bli­vit en ru­tin – lik­som ock­så för hälf­ten av de­ras klass­kom­pi­sar.

Av tju­go ele­ver snu­sar tio, av dem är en­dast en flic­ka. Det är fort­fa­ran­de be­tyd­ligt van­li­ga­re att poj­kar snu­sar, kon­sta­te­rar de.

– Där­e­mot rö­ker flic­kor me­ra än poj­kar.

Är det in­te gans­ka sam­ma sak att snu­sa som att rö­ka?

– Man skul­le tyc­ka det jo...

– Men poj­kar tyc­ker mer om elekt­ris­ka ci­ga­ret­ter.

ATT SOM MINDERÅRIG få tag på snus i Åbo är ab­so­lut ing­et pro­blem.

Och un­der ett och ett halvt år har det bli­vit än­nu lät­ta­re.

Via ap­pen Snapchat in­for­me­rar åter­för­säl­ja­re då det finns snus till sa­lu.

– Det finns ock­så Fa­ce­book­grup­per där det ba­ra säljs snus och vis­sa säl­jer via To­ri.fi.

– Jag tror att det är mest yng­re vux- na i 20-års­ål­dern som kö­per stör­re mäng­der där.

Men för kil­lar­nas del räc­ker det med kon­tak­ter­na på Snapchat.

DET LIG­GER PENG­AR i snus­han­deln, det vet kil­lar­na.

– Snus­för­sälj­ning­en är en så jäv­la stor bu­si­ness. Stör­re de­a­lers kö­per många lå­dor på en gång i Sve­ri­ge.

Upp­kö­par­na är in­te säl­lan last­bils­chauf­fö­rer som åker till Ha­pa­ran­da och se­dan säl­jer snu­set vi­da­re in­nan det slut­li­gen lan­dar hos an­vän­dar­na.

– Jag tror att det går ge­nom gans­ka många mel­lan­hän­der.

KÖ­PER KIL­LAR­NA VIA kom­pi­sar kos­tar en stock på tio puc­kar 30–35 eu­ro.

– Det är myc­ket bil­li­ga­re än to­bak som ju kos­tar åt­ta eu­ro asken!

Sma­kat på to­bak har de bå­da gjort, men ald­rig mer än så.

– Det luk­tar för­fär­ligt! Och det är än­nu säm­re för häl­san, spe­ci­ellt om man id­rot­tar. Man blir jät­te­and­fådd.

DE ÄR ÖVER­ENS om att to­baks­rök­ning är be­tyd­ligt far­li­ga­re.

– Snus för­säm­rar in­te häl­san li­ka ef­fek­tivt.

Någ­ra miss­fär­ga­de tän­der har de in­te drab­bats av.

– Jag skö­ter mi­na tän­der gans­ka bra an­nars ock­så och bors­tar dem två, tre gång­er per dag.

En­da kon­se­kven­sen av an­vän­dan­det är att läp­pen tar en del ska­da.

– Över­läp­pen blir svul­len och skrov­lig. Men det stör in­te.

EN AV KIL­LAR­NA har va­rit ut­an snus i 6–7 vec­kor, fri­vil­ligt. Men val­de att fort­sät­ta.

–Det är en ru­tin. Det skul­le kän­nas jät­te­tomt ut­an.

En pril­la har de of­ta un­der läp­pen i en, en och en halv tim­me. Den förs­ta kic­ken kom­mer ef­ter någ­ra mi­nu­ter. Hur länge kom­mer ni att fort­sät­ta snu­sa?

– Bra frå­ga. Det skul­le in­te va­ra svårt att slu­ta, men jag har lik­som in­te mo­ti­va­tio­nen att gö­ra det.

Bå­da an­tar att de­ras för­äld­rar kän­ner till att de snu­sar – även om de in­te bru­kar stop­pa in en pril­la rakt fram- för nä­san på mam­ma el­ler pap­pa.

– Men jag är nog gans­ka öp­pen med det och kan läm­na puc­ken på bor­det, så jag tror nog att de vet.

OCK­SÅ DE HÄR ung­do­mar­na har märkt att snu­san­vän­dar­na bli­vit allt yng­re.

– I dag snu­sar re­dan sju­or­na. De har en öns­kan till åter­för­säl­jar­na. – Jag skul­le vil­ja att de kol­lar ål­dern på dem som kö­per. Är man 14 år bor­de man in­te få kö­pa.

Som 16-åring är det där­e­mot helt

Det skul­le in­te va­ra svårt att slu­ta, men jag har lik­som in­te mo­ti­va­tio­nen att gö­ra det.

RU­TIN. Allt fler ung­do­mar snu­sar re­gel­bun­det. Att få tag på en stock är in­te pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.