Förs­ta gång­en Na­gu­dan­sa­re täv­lar na­tio­nellt

» Flic­kor­na i grup­pen Va­nilj­sås blir den förs­ta dans­grup­pen från Na­gu och Kor­po som täv­lar na­tio­nellt.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Anja Kuusisto 050-400 2352/anja.kuusisto@au­me­dia.fi

I Byg­de­går­den i Na­gu dun­kar mu­si­ken från sa­len då dans­lä­ra­ren Sol­veig Ek­holm hål­ler dans­lek­tion för flic­kor och poj­kar i låg­sta­di­e­ål­dern. Sam­ti­digt bör­jar föl­jan­de grupp dan­sa­re an­län­da. Flic­kor i ål­dern 10– 14 år från Na­gu och Kor­po har ons­dags­kväl­lens sista trä­nings­tid och den här ons­da­gen är det li­te ex­tra spän­nan­de.

Grup­pen som kal­lar sig Va­nilj­sås (det var ba­ra ett sko­jigt namn, sä­ger de) ska vi­sa upp sin dans för för­äld­rar och in­tres­se­ra­de.

I grup­pen in­går Ines Blom­berg, Lin­nea Nordqvist, Me­li­na Blom­berg, Ka­rin Jo­hans­son, Fe­li­cia Hag­ström, Fre­ja Jans­son, Fri­da Hau­sen, Elin Ka­ri, Sa­ra Snic­kars och As­ta Rej­ström.

UPPVISNINGEN på ons­dag är sam­ti­digt ge­ne­ral­re­pe­ti­tion för dan­sen som de ska täv­la med i show­dans­klas­sen i täv­ling­en Estra­di i Helsing­fors på sön­dag.

– Li­te ner­vöst är det, men mest blir det ro­ligt, är om­dö­met i om­kläd­nings­rum­met el­ler tam­bu­ren.

Flic­kor­na drar i de bru­na dans­byx­or de har fått från Ar­ki­pe­lags gar­de­rob, nu ska byx­or­na sit­ta be­kvämt. Upp­till är de kläd­da i svar­ta blu­sar.

– Fre­jas mam­ma köp­te ty­get och min mam­ma syd­de blu­sar­na, för­kla­rar Lin­nea Nordqvist. Hen­nes mam­ma he­ter Ni­na Bå­ge.

Dan­sen de ska täv­la med he­ter ”Fång­a­de av sol­upp­gång­en”.

– I bör­jan av dan­sen är vi som ste­nar men när nat­ten kom­mer och det blir mörkt bör­jar vi re­sa oss upp och får fart, när so­len igen bör­jar sti­ga skyd­dar vi oss mot den och drar oss till­ba­ka, be­rät­tar As­ta Rej­ström om hand­ling­en i dan­sen.

DEN är ba­se­rad på en saga från Finn­mark, även om den nu har för­lagts till and­ra vid­der och bredd­gra­der, för­kla­rar Sol­veig Ek­holm.

Hon är myc­ket im­po­ne­rad av de dan­san­de flic­kor­na som bor i Na­gu och Kor­po.

– Det här är förs­ta täv­lings­grup­pen i dans från Na­gu nå­gon­sin, sä­ger Ek­holm som har 20-årig er­fa­ren­het av att va­ra pro­fes­sio­nell dans­lä­ra­re vid Ar­ki­pe­lag.

MÅNGA dan­san­de och mu­si­ce­ran­de barn och unga från Na­gu kom­mer till öv­ning­ar i Par­gas, men de se­nas­te tre åren har Ar­ki­pe­lag ock­så haft grup­per i Na­gu.

Att hål­la trä­ning­ar­na i Byg­de­går­den på Matt­näs­vä­gen gör att av­stån­det till Korpo­fär­jan är kort, och det finns dan­sa­re ock­så från Kor­po och Houtskär i grup­per­na.

– Flic­kor­na i grup­pen Va­nilj­sås har dan­sat he­la den tid som jag har hål­lit lek­tio­ner i Na­gu, och fle­ra av dem tar lek­tio­ner ock­så i Par­gas, utö­ver ons­dags­kväl­len i Byg­de­går­den.

Det vi­sar sig att fle­ra tar ba­lett­lek­tio­ner vid Ar­ki­pe­lag, men ock­så FBK, pi­a­no­spel, rid­ning, fri­id­rott med me­ra räk­nas upp som hob­by­er.

AND­RA täv­lings­grup­per från Ar­ki­pe­lag del­tar ock­så i Estra­di så Ek­holm åker till Helsing­fors på lör­dag, me­dan flic­kor­na på sön­da­gen tar buss till Helsing­fors och en spän­nan­de dag med många med­täv­lan­de grup­per vän­tar.

– Det är hi­sto­risk hän­del­se, obe­ro­en­de. Va­nilj­sås skri­ver show­dans­hi­sto­ria för Na­gu, pep­par en glad Sol­veig Ek­holm.

Li­te ner­vöst är det, men mest blir det ro­ligt.

● På ÅU:s Fa­ce­book kan du se en vi­de­o­snutt från dan­sen. Estra­di-täv­ling­en hålls i sko­lan Su­o­ma­lai­sen Yh­te­isk­ou­lu (SYK). På lör­da­gen täv­las det i ba­lett, på sön­da­gen täv­lar show­dans­grup­per­na. Klas­sen där Nagugrup­pen täv­lar på­går se­na­re på ef­ter­mid­da­gen.

ANJA KUUSISTO

ANJA KUUSISTO

VA­NILJ­SÅS. Det ro­li­ga nam­net har Na­gu- och Korpoflic­kor­na i ål­dern 10-14 år hit­tat på för sin dans­grupp, som täv­lar­na­tio­nellt på sön­da­gen.

FÖRSTELNAS. I dan­sen är flic­kor­na i ett ske­de fi­gu­rer som kry­per ihop till ste­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.