Theo Sjö­blom är SU i Åbo­lands nya krets­ord­fö­ran­de

Åbo Underrättelser - - NYHETER / ÅBO -

PO­LI­TIK. Theo Sjö­blom, 22, har valts till Svensk Ung­dom i Åbo­lands nya krets­ord­fö­ran­de. Sjö­blom ef­ter­trä­der Vil­le Berglund.

Sjö­blom är hem­ma från Han­gö, där han sit­ter i stads­full­mäk­ti­ge och fun­ge­rar som ord­fö­ran­de för bild­nings­nämn­den. Sjö­blom stu­de­rar so­ci­o­lo­gi vid Åbo Aka­de­mi och har va­rit ak­tiv in­om SU re­dan en läng­re tid.

– Vi har fle­ra val på kom­man­de i vår och det förs­ta jag och den nya sty­rel­sen kom­mer att fo­ku­se­ra på är att fö­ra en ak­tiv, syn­lig och mångsidig kam­panj för att stö­da vå­ra duk­ti­ga kan­di­da­ter och gö­ra ett lyc­kat val. Dess­utom vill jag för­stär­ka in­te­gre­ring­en av kret­sens lo­kalav­del­ning­ar och med­lem­mar i vår verk­sam­het, sä­ger Sjö­blom i ett press­med­de­lan­de.

Sjö­blom le­der den ny­val­da krets­sty­rel­sen som be­står av ung­do­mar från de ak­ti­va lo­kalav­del­ning­ar­na i Åbo, Ki­mi­to­ön och Par­gas samt

från den hög­sko­le­po­li­tis­ka för­e­ning­en LSK i Åbo.

THEO SJÖ­BLOM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.