Yle: Ing­et hög­hus i Ro­sen­kvar­te­ret i Åbo

Åbo Underrättelser - - NYHETER / ÅBO -

STADS­PLA­NE­RING. Åbo för­valt­nings­dom­stol har fällt den planänd­ring som god­kän­des i Åbo full­mäk­ti­ge i maj i fjol och som skul­le ha möj­lig­gjort ett 16 vå­ning­ar högt hög­hus, skri­ver Yle Tur­ku.

Hög­hu­set skul­le ha va­rit be­lä­get i det om­rå­de som Skol­ga­tan, Ro­sen- kvar­ters­sti­gen och Al­léga­tan av­grän­sar. I kvar­te­ret finns bland an­nat det svens­ka dag­hem som var tänkt att flyt­tas till So­fi­e­ga­tan på grund av bygg­pro­jek­tet.

För­valt­nings­dom­sto­len an­ser att hög­hu­set in­te läm­par sig i stads­mil­jön och ska­par in­te en triv­sam bo­en­de­mil­jö. I när­he­ten lig­ger bland an­nat Mi­kael­s­kyr­kan och and­ra hög­hus.

Det var den kyrk­li­ga sam­fäl­lig­he- ten och tre hus­bo­lag som läm­nat in be­svär till dom­sto­len.

Till tid­ning­en Turun Sa­no­mat sä­ger bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör Jark­ko Vir­ta­nen att det är san­no­likt att sta­den in­te över­kla­gar be­slu­tet.

En ny plan kan va­ra klar till näs­ta som­mar, be­dö­mer Vir­ta­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.