”Ju svå­ra­re bärg­ning desto

» Tom Kors­ström i Ki­mi­to kla­gar in­te över natt­ar­be­te el­ler då­ligt vä­der. Men för­bi­pas­se­ran­des non­cha­lans är svår att för­stå.

Åbo Underrättelser - - DIN HÄLSA / TEMA -

Då hal­ka och då­ligt fö­re lo­vas ser Tom Kors­ström i Ki­mi­to till att dric­ka mor­gonkaf­fe ex­tra ti­digt.

Han är egen­fö­re­ta­ga­re som var­var bygg­job­ben med att kö­ra bärg­nings­bil åt Åbo­fö­re­ta­get Oi­li Ja­lo­nen.

Om det är en hal­kig mor­gon kan han va­ra näs­tan sä­ker på att bärg­ning be­hövs nå­gon­stans på Ki­mi­to­ön, där han of­tast job­bar, el­ler i re­gi­o­nen.

– Ju svå­ra­re bärg­ning desto mer in­tres­sant dag, sä­ger han.

KORSSTRÖMHARTIDIGARE kört am­bu­lans, lång­tra­da­re och stock­bil, och gick med i Ki­mi­to FBK som ti­o­å­ring.

All ti­di­ga­re er­fa­ren­het är till nyt­ta vid bärg­ning. Då gäl­ler det att ve­ta hur och var vaj­rar­na ska fäs­tas, och att or­ka bä­ra ut de tunga block (minst 30 kg väger de) och kät­ting­ar som be­hövs.

– Så mås­te man kom­ma i håg att fri­kopp­la brom­sar­na på bi­len som ska bär­gas, kol­la om väx­el lig­ger i och hur hju­len är vän­da. Om det är en bil med tung last gäl­ler det att be­dö­ma tyngd­punkt och vikt. MEDDENTUNGBÄRGNINGSBIL som Kors­ström nu har kan han på nä­ra håll lyf­ta 30 ton, så det räc­ker till för en tung bil med last. Han har ock­så en mind­re bärg­nings­bil som an­vänds för per­son­bi­lar.

Apro­på per­son­bi­lar tyc­ker han att da­gens bil­fö­ra­re li­tar för myc­ket på fyr­hjuls­drift, an­tis­pinn och an­tisladd. Det kan bä­ra till skogs än­då.

– Så har jag märkt att sär­skilt bil­fö­ra­re i stan är tunt kläd­da med oprak­tis­ka skor, in­te alls för­be­red­da på att nå­got kan hän­da. Än­då har Oi­li Ja­lo­nens cir­ka 20 bi­lar upp till 200 bärg­ning­ar per dygn i Åbo om det är rik­tigt bråt­tom.

OFTASTBEHÖVS bärg­ning på grund av ett tek­niskt fel. Men di­keskör­ning­ar och kroc­kar hör till van­lig­he­ten.

– Ibland är det li­te mer ovan­li­ga fall, som häromå­ret då jag fis­ka­de upp en per­son­bil som ha­de rul­lat ner i Ström­ma ka­nal. El­ler då en per­son­bil, två trak­to­rer och en gräv­sko­pa ha­de körts i di­ket un­der en och sam­ma, onykt­ra, natt. ström sju års er­fa­ren­het av.

DET MEST BESVÄRLIGA upp­dra­get hit­tills på sju år var att få upp en gräv­ma­skin.

– Vi såg ba­ra ta­ket av den. Stugä­ga­ren ha­de hyrt den för att själv grä- va ett di­ke ut mot ha­vet. Ju läng­re ut han kom desto mju­ka­re blev det. Vi job­ba­de 15 tim­mar, ring­de in en gräv­ma­skin och en skogs­ma­skin för att hjäl­pa till. Det blev dyrt för stug- äga­ren. Inga för­säk­ring­ar gäl­ler om man själv or­sa­kar en olycka.

FÖRDETMESTA är det helt klart att för­säk­rings­bo­la­get trä­der till.

MONICA SAND­BERG

SPECIALUTRUSTNING BE­HÖVS. Det ska va­ra re­di­ga do­ning­ar då man bär­gar tunga bi­lar, det har Tom Kors-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.