PLOC­KAT

Åbo Underrättelser - - LEDARE - Ann-So­fie Lång­vik Le­da­re i Syd-Ös­ter­bot­ten

TRA­FIK. Spe­gel­blan­ka vä­gy­tor och dju­pa hjul­spår på snö­pac­ka­de vägar ska för­hopp­nings­vis in­te åter­kom­ma i vin­ter. Tra­fik­mi­nis­ter An­ne Ber­ner (C) lyss­na­de på kri­ti­ken om det us­la vägun­der­hål­let för­ra vin­tern och sva­rar nu på den­sam­ma ge­nom att krä­va att det blir bätt­re.

Ber­ner har ska­kat loss 15 mil­jo­ner ex­tra peng­ar för vägun­der­hål­let i he­la lan­det för näs­ta år.

(...)

Vä­gar­nas grund­skick har ock­så av­gö­ran­de betydelse för kva­li­te­ten på vin­terun­der­hål­let. Är vä­gen då­lig där­un­der med få­ror och spric­kor, le­der in­te snab­ba­re och ef­fek­ti­va­re vin­terun­der­håll till öns­kat re­sul­tat.

Då­li­ga som­marvä­gar kan in­te bli go­da vin­ter­vä­gar. Fi­nan­sie­ring­en för be­lägg­ning­ar och un­der­håll av bro­ar och grus­vä­gar, ökar in­te i sam­ma takt som kra­vet på vin­terun­der­håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.