Peng­ar med brev­bä­ra­ren, bank­tjäns­ter med bil?

Åbo Underrättelser - - LEDARE -

DET FINNS STU­DI­ER som ty­der på att män­ni­skor är spar­sam­ma­re då de be­ta­lar med kon­tan­ter än då de drar fram sitt bank­kort. Or­sa­ken är up­pen­bar­li­gen att man in­stink­tivt för­sö­ker hål­la hår­da­re i peng­ar­na då de är fy­sis­ka ob­jekt som går ”för­lo­ra­de” i sam­band med köp.

I USA tes­ta­de kon­su­ment­skydds­or­ga­ni­sa­tio­nen Con­su­mer Fi­nan­ci­al Pro­tec­tion Bu­reau tu­sen­tals kre­dit­kortskun­der, som upp­ma­na­des re­gel­bun­det be­ta­la små upp­köp med kon­tan­ter. Sex må­na­der se­na­re kun­de fors­kar­na kon­sta­te­ra att des­sa män­ni­skor fak­tiskt ha­de bli­vit åter­håll­sam­ma­re

I Tyskland, det verk­li­ga kon­tant­lan­det, finns sam­ma rön. Här finns än­då ock­så en an­nan fak­tor: Den tys­ka bank­tek­ni­ken blev på per­rong­en då den öv­ri­ga ut­veck­ling steg på tå­get på 1990-ta­let.

HOS OSS HAR ut­veck­ling­en gått så långt att det re­dan finns plat­ser där det in­te går att be­ta­la helt var­dag­li­ga tjäns­ter med mynt och sed­lar. Det finns till och med kafé­er som ex­pe­ri­men­te­rar med så­dant.

I Sve­ri­ge har de kom­mit än­nu läng­re. På många lopp­mark­na­der – som tra­di­tio­nellt va­rit slan­tar­nas och de små sed­lar­nas fo­rum – him­lar de fles­ta säl­jar­na med ögo­nen om nå­gon vill be­ta­la med kon­tan­ter.

Kan du in­te svi­scha mig el­ler svaj­pa peng­ar­na på nå­got an­nat sätt?

Kon­tan­ter­na för­svin­ner än­då in­te i ett huj. Det gör in­te hel­ler be­ho­vet att skö­ta tra­di­tio­nel­la bankä­ren­den.

ALLT ÄR IN­TE hel­ler mo­bilt och tek­niskt om­väl­van­de, tvärtom. Ak­tia ska nu kom­bi­ne­ra två tra­di­tio­nel­la ser­vice­for­mer: kon­tantut­tag och brevut­del­ning. Det är ba­ra att med­de­la ban­ken hur myc­ket man be­hö­ver, och så knac­kar brevut­de­la­ren på din dörr ef­ter någ­ra da­gar.

I bak­grun­den finns en kun­den­kät som ty­der på att det finns ett stort in­tres­se för en dy­lik tjänst. I och med att allt fler bank­kon­tor stäng­er el­ler upp­hör med kon­tant­han­te­ring så är det väl in­te kons­tigt om det finns de som ser det här som en bra ny möj­lig­het.

Ak­tia upp­ger att det ock­så hand­lar om ett ”an­svars­ar­be­te” som sä­ker­stäl­ler att bank­tjäns­ter finns till för­fo­gan­de för al­la.

VÄRDEFÖRSÄNDELSERNA kos­tar ex­tra, såklart, men så gör det ock­så om man ska ta sig långa vägar till när­mas­te bank el­ler ban­ko­mat.

”Tjäns­ten un­der­lät­tar var­da­gen och spa­rar kost­na­der även i om­rå­den där av­stån­den är långa”, en­ligt Ak­tia, och tilläg­ger att tjäns­ten mins­kar rus­ning­en i kon­tor med kon­tant­tjäns­ter.

Den här ny­he­ten kun­de i prak­ti­ken hand­lat om vil­ken bank som helst. Den sto­ra tren­den hand­lar om att ban­ker­na är på väg att bli helt osyn­li­ga. På 2000-ta­let har i snitt hund­ra bank­kon­tor stängts var­je år. Är de to­talt ens tu­sen nu?

Dess­utom känns just den här kon­tant­mark­nads­ni­schen mar­gi­nell. Det går re­dan nu att lyf­ta peng­ar i fle­ra mat­af­fä­rer och be­ta­la räk­ning­ar i R-ki­os­ker.

Dess­utom: Hur är det med trygg­he­ten? Ser­vice­fac­ket PAM pro­te­ste­ra­de ti­di­ga­re mot förslaget om att bu­tikskun­der skul­le få lyf­ta kon­tan­ter ur bu­tiks­kas­san. Mer peng­ar – stör­re rån­risk, var tan­ken. Å and­ra si­dan har väl kon­tan­ter­na (och rån­ris­ken) över­lag än­då mins­kat i kas­sa­ap­pa­ra­ter­na?

Knap­past kom­mer väl hel­ler brev­bä­rar­na att bli en rå­nar­loc­kan­de mål­grupp, trots att det ska gå att lyf­ta 3 000 eu­ro i Kon­tan­ter hem-ex­pe­ri­men­tet.

DEN NYA SERVICEN lö­ser in­te hel­ler den sto­ra ut­ma­ning­en, som gäl­ler al­la and­ra trans­ak­tio­ner. Många är in­te upp­kopp­la­de, och kom­mer in­te hel­ler att bli det.

Var­för in­te ta ste­get fullt ut? Stäng fler kon­tor och er­bjud kom­plet­ta mo­bi­la tjäns­ter (ut­an Pos­ten som mel­lan­hand). Om bank­bi­lar förr kun­de kö­ra om­kring li­te över­allt, så var­för in­te nu? Och hast du mir ge­se­hen: En an­dels­bank i nor­ra Sa­vo­lax tog i bruk en så­dan re­dan ifjol, ef­ter att ett li­tet kon­tor ha­de stängts. De an­ställ­da sägs ock­så gil­la att va­ra ute på tur­né då och då. Där­till finns det ban­ker som tes­tat oli­ka po­pup­kon­tor.

Om nu finsk bank­tek­nik är världs­le­dan­de, som det sägs, så kun­de väl ban­ker­na ock­så gö­ra kundser­vicen till nå­got helt nytt? Det hand­lar ock­så om är­lig­het. Ban­ker­na vill stänga kon­tor, men gör det sak­ta, sak­ta... Var­för för­länga pi­nan? Kan in­te ban­ker­na ba­ra stänga kon­tor snab­ba­re och ta i bruk bank­bi­lar, i vil­ka man kan skö­ta de bankä­ren­den som nu kan va­ra så job­bi­ga för många? Det kan väl in­te bli dy­ra­re än fy­sis­ka kon­tor?

Allt är än­då in­te mo­bilt och tek­niskt in­no­va­tivt, tvärtom. Nu kom­bi­ne­rar Ak­tia två tra­di­tio­nel­la ser­vice­for­mer: kon­tantut­tag och brevut­del­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.