Dub­belt fler var­gar nu än i mars

» Prognosmo­del­len har an­vänts för förs­ta gång­en och vi­sar att det san­no­likt upp­står nya var­gre­vir i väst­ra Fin­land.

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT -

I går pre­sen­te­ra­de Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet Lu­ke ett nytt sätt att upp­skat­ta an­ta­let var­gar i lan­det. Den förs­ta kör­ning­en vi­sar att det med 90 pro­cents san­no­lik­het finns mel­lan 228 och 311 var­gar i lan­det på sön­dag, och att de fles­ta av dem finns i väst­ra Fin­land. Det är ung­e­fär 50 pro­cent mer än i mars, och för­kla­ras främst med de val­par som föd­des i vå­ras. Val­par­na ut­gör ung­e­fär hal­va varg­be­stån­det.

SPECIALFORSKAREN Samu Män­ty­ni­e­mi vid Lu­ke sä­ger att man in­te ska jäm­fö­ra mars med no­vem­ber, där­e­mot 2017 med 2018. Där­för har pro­gnosverk­ty­get ock­så körts på hi­sto­ris­ka da­ta.

– Varg­be­stån­det ver­kar va­ra li­te stör­re än i fjol, men det är ock­så möj­ligt att det är mind­re. Man kan in­te dra någ­ra säk­ra slut­sat­ser an­nat än att be­stån­det med 80 pro­cents san­no­lik­het är stör­re nu än vid den här ti­den i fjol.

PRO­GNO­SEN VI­SAR att nya re­vir kan upp­stå i väst­ra Fin­land. En­ligt Lu­kes kar­ta finns det många nya varg­par mel­lan Kristi­nestad och Björ­ne­borg.

Upp­gif­ter­na om var­gar per kom­mun el­ler re­gi­on får man in­te ut, men pro­gnosverk­ty­get kan en­ligt Lu­ke an­vän­das för att in­for­me­ra lo­kal­be­folk­ning­en om nya var­gre­vir och fö­re­byg­ga ska­dor.

NÄRMAN tit­tar på er kar­ta ser det ut som om san­no­lik­he­ten för nya var­gre­vir sö­der om Kristi­nestad är stor. Bor­de­folk­därupp­märk­sam­masom sa­ken, Samu Män­ty­ni­e­mi?

– Ja så kan man tän­ka, men jag vill in­te namn­ge någ­ra or­ter. De nya var­gre­vi­ren upp­står i vil­ket fall som helst väs­ter om Pä­ijän­ne.

VARGPAREN SOM sö­ker nya re­vir upp­skat­tas va­ra ung­e­fär tio styc­ken. När ett par får val­par kal­las de flock. En­ligt Lu­kes se­nas­te upp­skatt­ning fanns det to­talt 20 varg­floc­kar i Fin­land i mars i år, mel­lan 165 och 190 in­di­vi­der. Vid sam­ma tid­punkt året in­nan fanns det 14 floc­kar.

En­ligt den na­tio­nel­la sköt­sel­pla­nen är må­let 25 floc­kar i he­la lan­det. Kom­mer vi att ha det i mars näs­ta år?

– Det ser gans­ka li­ka­dant ut som i vå­ras. Jag vill in­te spe­ku­le­ra om sa­ken, sä­ger Samu Män­ty­ni­e­mi.

PRO­GNO­SEN VI­SAR inga var­gar i skär­går­den, och Åland är in­te ens med på kar­tan. Be­ty­der det varg­fritt?

– I te­o­rin är det möj­ligt att var­gar flyt­tar till Åland, det har man sett ett par gång­er, men det är gans­ka osan­no­likt.

Flest var­gar finns det i maj när val­par­na föds. Be­stån­det mins­kar re­dan un­der som­ma­ren på grund av att val­par dör av na­tur­li­ga or­sa­ker. Un­der vin­tern är död­lig­he­ten än­nu stör­re.

VALPARNALÄMNAR sin flock ef­ter ett år och kan då i prin­cip rö­ra sig i he­la lan­det för att hit­ta en ho­na el­ler ha­ne och ett lämp­ligt re­vir. Mot hös­ten blir de en­sam­ma var­gar­na fär­re och pa­ren fler.

Pro­gnosverk­ty­get si­mu­le­rar hur var­gar­na rör sig. I dag finns al­la el­va sän­dar­för­sed­da var­gar i öst­ra Fin­land, trots att sju av tio var­gar finns i väst­ra Fin­land. Just nu för­sö­ker Lu­ke få till­stånd av jakt­lag och mar­kä­ga­re i Ös­ter­bot­ten för att för­se var­gar med sän­da­re. Sir­pa Thess­ler, pro­gram­chef på Lu­ke, be­kla­gar att det ver­kar fin­nas ett visst mot­stånd.

– Folk ser ing­en nyt­ta med det. Men det skul­le va­ra vik­tigt för oss att få mer in­for­ma­tion om hur var­gar­na be­ter sig när­ma­re be­folk­ning­en. Det finns ock­så fler unga in­di­vi­der där, sä­ger Thess­ler. öst­ra Fin­land.

• • •

PETRI TIMONEN/LU­KE SPT

FORSKNINGSOBJEKTET. I mars fanns sju var­gar av tio i väst­ra Fin­land. Men al­la var­gar med sän­da­re finns i

Varg­be­stån­det mäts i mars, när an­ta­let in­di­vi­der är som lägst.Be­räk­ning­en ba­se­rar sig på spår, ob­ser­va­tio­ner och sig­na­ler från var­gar som för­setts med sän­da­re.Dess­utom dna-ana­ly­se­ras var­gav­fö­ring för att föl­ja hur en­skil­da in­di­vi­der rör sig. Den här upp­skatt­ning­en bru­kar pre­sen­te­ras i ju­ni.Den pro­gnos som pre­sen­te­ra­des på tors­da­gen ba­se­rar sig på upp­skatt­ning­en som görs i mars. Med da­torns hjälp har fors­kar­na si­mu­le­rat hur floc­kar och en­sam­ma var­gar kom­mer att rö­ra sig och få val­par.I fram­ti­den hop­pas fors­kar­na att pro­gno­sen au­to­ma­tiskt ska kun­na upp­da­te­ras ef­ter var­je ob­ser­va­tion. SPECIALFORSKAREN. Samu Män­ty­ni­e­mi på Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet Lu­ke ser fram emot att vi­da­re­ut­veck­la pro­gnosverk­ty­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.