Poj­kar i 15−16-års­ål­dern snu­sar me­ra

» Can­cer­or­ga­ni­sa­tio­ner­na på­min­ner om att det snus som an­vänds av ung­do­mar all­tid har skaf­fats på ett olag­ligt sätt.

Åbo Underrättelser - - DIN HÄLSA / TEMA -

Svens­ka skogs­bär. Whis­key. Gran­skott och fjäll­blom­mor. Ber­ga­mott och ci­trus. Blå­bär med in­slag av va­nilj. Per­si­ka. Me­lon. Glögg, ka­nel och jul­kryd­dor.

Snu­set sma­kar in­te läng­re to­bak ut­an fri­ar med si­na oänd­li­ga smak­kom­bi­na­tio­ner och nät­ta, små por­tionspå­sar till en be­tyd­ligt bre­da­re och allt yng­re an­vän­darska­ra.

Men häl­so­ris­ker­na som snus ger upp­hov till ska in­te un­derskat­tas, på­min­ner Can­cer­or­ga­ni­sa­tio­ner­na. MÄNG­DEN NIKOTIN som sugs in i blo­det från snus är myc­ket stör­re än från ci­gar­ret­ter.

De se­nas­te snus­pro­duk­ter­na in­ne­hål­ler dess­utom upp till sex gång­er me­ra nikotin än ti­di­ga­re.

Snu­set in­ne­hål­ler in­te ba­ra nikotin ut­an ock­så 2 500 ke­mis­ka för­e­ning­ar varav man vet att 28 är can­cer­fram­kal­lan­de äm­nen, d.v.s. car­ci­no­ge­ner.

Can­cer­or­ga­ni­sa­tio­ner­na vill skyd­da de unga mot to­baks­pro­duk­ter och ni­ko­tin­be­ro­en­de.

– Häl­so­ris­ker som snus ger upp-

hov till ska in­te un­derskat­tas. Ni­ko­tin­mäng­der­na i blo­det från snus är sto­ra, vil­ket re­dan i sig är skad­ligt. Snus ökar ris­ken för can­cer i mun­om­rå­det, mat­stru­pen och bukspottskör­teln. Det ökar ock­så sjuk­do­mar­na i hjär­ta och cir­ku­la­tions­or­gan, sä­ger Ee­va Ol­li­la som är över­läka­re för främ­jan­det av häl­sa.

SKOLHÄLSOVÅRDARE Maria Lind­blom i Åbo tror att många ele­ver helt en­kelt in­te kän­ner till kon­se­kven­ser­na.

– Al­la för­står kanske in­te och tror att det in­te finns så sto­ra ris­ker.

Snu­set dy­ker allt of­ta­re upp i sam­band med ele­ver­nas häl­so­gransk-

ning­ar i S:t Olofs­sko­lan och Ka­te­dral­sko­lan.

Ele­ver­na fyl­ler i fråge­for­mu­lär om an­vänd­ning­en av to­bak, al­ko­hol och snus som se­dan dis­ku­te­ras till­sam­mans med häl­so­vår­da­ren.

– Jag tyc­ker att det är vik­tigt att man tar upp det med dem, att man lyss­nar och vi­sar att man bryr sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.