Än vux­na

Åbo Underrättelser - - DIN HÄLSA / TEMA - Maria Thö­lix 040-709 1446 maria.tho­lix@au­me­dia.fi

OM AN­VÄND­NING­EN av snus ökar yt­ter­li­ga­re, kom­mer det snart att mär­kas av i ung­do­mar­nas mun­hy­gi­en.

– Spe­ci­ellt för­änd­ring­ar i slem­hin­nor­na blir van­li­ga­re. Ef­ter en läng­re tid ökar det ris­ken för mun­can­cer. Ung­do­mar som snu­sar drab­bas ock­så av in­fek­te­rat tand­kött, sä­ger do­cen­ten, spe­ci­al­tand­lä­ka­ren Anna Maria He­ik­ki­nen. För­änd­ring­ar­na blir ock­så syn­li­ga. – Snu­set gör tän­der­na mör­ka­re och an­de­dräk­ten blir il­la­luk­tan­de.

ÄVEN OM DET IN­TE är tillå­tet i Fin­land att säl­ja snus, har an­vänd­ning­en ökat sär­skilt bland unga män och poj­kar.

Poj­kar i 15−16-års­ål­dern an­vän­der me­ra snus och elekt­ris­ka ci­gar­ret­ter än vux­na.

Can­cer­or­ga­ni­sa­tio­ner­na på­min­ner om att det snus som an­vänds av ung­do­mar all­tid har skaf­fats på ett olag­ligt sätt.

– För att vi ska kun­na skyd­da ung­do­mar­na mot snu­set som är skad­ligt för häl­san mås­te vi få bukt med den il­le­ga­la im­por­ten av snus, sä­ger Ol­li­la.

● Can­cer­or­ga­ni­sa­tio­ner­na be­står av Can­cer­för­e­ning­en i Fin­land och Can­cerstif­tel­sen.

MARIA THÖ­LIX

ALL­TID OLAG­LIGT!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.