Kis­sa in­te för sä­ker­hets

» Ex­pert på in­kon­ti­nens bland kvin­nor var­nar för att kis­sa för of­ta, men ock­så för att kis­sa för säl­lan.

Åbo Underrättelser - - DIN HÄLSA / TEMA - Monica Fors­sell 040-860 3961 monica.fors­sell@au­me­dia.fi

Jag ska ba­ra gå på WC först, för sä­ker­hets­skull. Lå­ter det be­kant?

Är du en vux­en kvin­na gör det för­mod­li­gen det, ef­tersom åt­minsto­ne var fem­te kvin­na li­der av in­kon­ti­nens.

HUR MYC­KET in­kon­ti­nens­be­svär kan be­grän­sa en an­nars frisk per­sons liv, ta­las det än­då säl­lan om.

– Den som li­der av in­kon­ti­nens blir lätt fånge in­om fy­ra väg­gar, slår Ei­ja Lau­ri­ka­i­nen, spe­ci­a­list in­om uro­gy­ne­ko­lo­gi fast.

Lau­ri­ka­i­nen är ex­pert på in­kon­ti­nens hos kvin­nor och dok­to­re­ra­de år 2006 med en av­hand­ling som jäm­för­de ki­rur­gis­ka in­grepp mot in­kon­ti­nens.

– Om man in­te kan hål­la sig el­ler om det upp­står urinläc­kage när man till ex­em­pel hos­tar bör­jar man kanske av­stå från att del­ta i oli­ka of­fent­li­ga till­ställ­ning­ar, man slu­tar gym­pa och mo­tio­ne­ra och det kanske upp­står pro­blem i par­för­hål­lan­det, för­kla­rar Lau­ri­ka­i­nen och tilläg­ger att part­nern of­ta li­der näs­tan li­ka myc­ket som pa­ti­en­ten själv av in­kon­ti­nen­sen.

DET FINNS ALLT­SÅ all or­sak att skri­da till åt­gär­der i fall livs­kva­li­te­ten nag­gas i kan­ter­na av kiss­pro­blem.

Den van­li­gas­te for­men av in­kon­ti­nens är an­sträng­nings­in­kon­ti­nens, det vill sä­ga man kis­sar på sig i sam­band med att man till ex­em­pel hos­tar el­ler ny­ser.

Ung­e­fär hälf­ten av al­la som li­der av in­kon­ti­nens li­der av just an­sträng­nings­in­kon­ti­nens.

EN AN­NAN VAN­LIG form av in­kon­ti­nens kal­las för träng­nings­in­kon­ti­nens och hand­lar om att man of­ta kän­ner sig kiss­nö­dig och att uri­nen rin­ner in­nan man hin­ner till to­a­let­ten.

Lau­ri­ka­i­nen är ex­pert på det ki­rur­gis­ka in­grepp man kan ta till för att rå­da bot på an­sträng­nings­in­kon­ti­nens och när hon för­kla­rar vad ope­ra­tio­nen går ut på ges­ti­ku­le­rar hon yvigt för att vi­sa hur ett li­tet band ope­re­ras in un­der urin­rö­rets mit­ten­del för att stö­da urin­rö­ret vid an­sträng­ning.

Ope­ra­tio­nen görs un­der lo­kal­be- döv­ning och har vi­sat sig va­ra myc­ket ef­fek­tiv då det gäl­ler be­hand­ling av an­sträng­nings­in­kon­ti­nens.

MOT TRÄNG­NINGS­IN­KON­TI­NENS och en över­ak­tiv urin­blå­sa hjäl­per en ope­ra­tion där­e­mot in­te.

Här är det i stäl­let pa­ti­en­ten själv som är i nyc­kel­po­si­tion.

– Al­la kvin­nor ska re­dan från unga år gö­ra bäc­ken­bot­tenöv­ning­ar, sä­ger Lau­ri­ka­i­nen be­stämt.

Det är ve­ten­skap­ligt be­vi­sat att bäc­ken­bot­tenöv­ning­ar hjäl­per mot oli­ka for­mer av in­kon­ti­nens. Är in­kon­ti­nen­sen lind­rig kan den för­svin­na helt och hål­let med hjälp av trä­ning.

Öv­ning­ar­na fun­ge­rar ock­så i fö­re­byg­gan­de syf­te och kan bi­dra till att even­tu­el­la in­kon­ti­nens­be­svär ef­ter gra­vi­di­tet och för­loss­ning ute­blir.

EN ÖVER­AK­TIV URIN­BLÅ­SA kan ock­så be­hand­las med elektrosti­mu­lans och det finns ef­fek­ti­va me­di­ci­ner på mark­na­den för den som har en allt­för liv­lig urin­blå­sa.

– Och så ska man själv sko­la sin blå­sa, sä­ger Lau­ri­ka­i­nen. Går man of­ta och kis­sar lär man sin blå­sa att vil­ja töm­ma sig of­ta­re än nöd­vän­digt och då krym­per blå­san, med den på­följ­den att man kän­ner sig kiss­nö­dig trots att man in­te är det, för­kla­rar Lau­ri­ka­i­nen och fort­sät­ter:

– Sti­ger man upp 2–3 gång­er om nat­ten för att kis­sa är det hög tid att in­le­da me­di­ci­ne­ring.

Hur of­ta ska man då kis­sa?

– En bra tum­re­gel är att man in­te ska kis­sa med mind­re än två tim­mars mel­lan­rum, men in­te hel­ler med mer än 4 tim­mars mel­lan­rum, sä­ger Lau­ri­ka­i­nen.

För långt mel­lan to­a­besö­ken le­der till att urin­blå­san tänjs och att den för­lo­rar sin för­må­ga att krym­pa och då kan det le­da till att urin­blå­san in­te töms som den ska när man kis­sar.

Vill man und­vi­ka in­kon­ti­nens­pro­blem ska man ock­så se till att in­te li­da av fet­ma, in­te rö­ka, åt­gär­da even­tu­ell för­stopp­ning samt mins­ka på al­ko­hol, kaf­fe, läsk och onö­digt sörp­lan­de av vat­ten titt som tätt.

Och till sist: Gå in­te på toa för sä­ker­hets­skull.

– Blå­san krym­per och kan in­te läng­re ta emot så myc­ket som den kun­de ta emot om man he­la ti­den töm­mer den då den in­te än­nu är full.

● I web­bar­ti­keln på åu.fi hit­tar du en länk till den svens­ka Vård­cen­tra­lens gui­de för bäc­ken­bot­tenöv­ning­ar.

Det är in­te sä­kert vad in­kon­ti­nens be­ror på.

Risk­fak­to­rer­na är: Fet­ma, gra­vi­di­tet, för­loss­ning­ar, rök­ning och oli­ka neu­ro­lo­gis­ka sjuk­do­mar.

25% – 45% av al­la kvin­nor li­der av nå­gon form av in­kon­ti­nens.

Finns oli­ka slag av in­kon­ti­nens: An­sträng­nings­in­kon­ti­nens, träng­nings­in­kon­ti­nens, blandin­kon­ti­nens och över­rin­nings­in­kon­ti­nens

Van­li­gast är an­sträng­nings­in- kon­ti­nens och hos äld­re per­so­ner träng­nings­in­kon­ti­nens

An­sträng­nings­in­kon­ti­nens kan upp­stå till ex­em­pel ef­ter gra­vi­di­tet och för­loss­ning och kan åt­gär­das med en­kel ope­ra­tion

Or­sa­ken till träng­nings­in­kon­ti­nens är of­tast en över­ak­tiv urin­blå­sa

Ovan­li­ga­re or­sa­ker till träng­nings­in­kon­ti­nens är sjuk­do­mar som t.ex. MS, Parkin­sons sjuk­dom, Alz­hei­mer el­ler de­mens.

SPE­CI­A­LIST PÅ URININKONTINENS. Ei­ja Lau­ri­ka­i­nen upp­ma­nar al­la kvin­nor att gö­ra bäc­ken­bot­tenöv­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.