I riks­svens­ka för­e­ning­en i Åbo har man det trev­ligt på svens­ka

» För­e­ning­en fi­rar 100-års­ju­bi­le­um i dag. In­tres­se och en­ga­ge­mang för Sve­ri­ge och det svens­ka språ­ket för­e­nar med­lem­mar­na.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Kim Lund 040-587 3759 kim.lund@fab­sy.fi

När riks­svens­ka för­e­ning­en grun­da­des för 100 år se­dan var dess syf­te att ”ut­gö­ra en sam­man­slut­ning mel­lan svens­ka lands­män i Åbo och om­nejd, be­va­ra och stär­ka kär­le­ken till mo­ders­må­let”. För­e­ning­en var öp­pen en­dast för svens­ka med­bor­ga­re el­ler fin­län­da­re som gift sig med en riks­svensk. Fin­lands­svens­kar kun­de bli pas­si­va med­lem­mar om de re­kom­men­de­ra­des av två med­lem­mar i för­e­ning­en.

I DAG ÄR si­tu­a­tio­nen en an­nan och för­e­ning­en är öp­pen för al­la. Vi tar gär­na emot nya med­lem­mar, sä­ger vice ord­fö­ran­de Esko Kuk­kasni­e­mi.

– För­e­ning­en finns till för al­la som är in­tres­se­ra­de av det svens­ka språ­ket, den svens­ka kul­tu­ren och tra­di­tio­ner­na el­ler har nå­gon an­knyt­ning till Sve­ri­ge. Till ex­em­pel min mor­mor är född i Sve­ri­ge och jag har släk­ting­ar där. Så jag le­ver li­te i två värl­dar. sty­rel­se. DET GÖR ock­så för­e­ning­ens sek­re­te­ra­re Su­san­ne Maiko­la och kas­sör Ma­rie Ger­mer. Kär­le­ken för­de dem till Åbo för 30 år se­dan och i för­e­ning­en har de va­rit ak­ti­va i cir­ka 10 år.

– Det är trev­ligt att träf­fa män­ni­skor med sam­ma bak­grund, um­gås på sitt eget språk och pyss­la med de svens­ka tra­di­tio­ner­na.

TILL TRA­DI­TIO­NER­NA hör bland an­nat att fi­ra na­tio­nal­da­gen den 6 ju­ni, äta sur­ström­ming, fi­ra mår­tensaf­ton och äta sem­lor, el­ler fast­lags­bul­lar som det he­ter på fin­lands­svens­ka.

För­e­ning­en ord­nar ock­så kul­tur­re­sor till Sve­ri­ge och man har bland an­nat be­sökt bok­mäs­san i Gö­te­borg och sett ”Fan­to­men på ope­ran” på Cir­kus i Stock­holm.

UN­DER de förs­ta de­cen­ni­er­na tog för­e­ning­en emot sto­ra do­na­tio­ner bland an­nat av fa­mil­jen von Ret­tig. Peng­ar­na gick bland an­nat till mind­re be­med­la­de familjer och till att upp­rätt­hål­la fin­lands­svens­ka sko­lor. I dag finns in­te den verk­sam­he­ten kvar, men för­e­ning­en de­lar år­li­gen ut ett sti­pen­di­um till en uni­ver­si­tets­stu­de­ran­de som gjort sto­ra fram­steg i si­na stu­di­er i svens­ka.

Men hu­vud­sa­ken är att um­gås och kän­na ge­men­skap på svens­ka, sä­ger Kuk­kasni­e­mi.

– Det är väl­digt krav­löst. Vi trivs till­sam­mans och har det trev­ligt.

100-ÅRSju­bi­le­et fi­ras i kväll med en hög­tid­lig so­aré i Gam­la aka­de­mi­hu­set i Åbo. Sve­ri­ges am­bas­sa­dör An­ders Ahn­lid hed­rar till­ställ­ning­en med sin när­va­ro och ock­så del­ta­ga­re från svens­ka gil­let i Helsing­fors är på plats. Pro­fes­sorn i konst­ve­ten­skap vid Åbo Aka­de­mi, Lars Berg­gren hål­ler fest­ta­let.

För­e­ning­en har i dag 76 med­lem­mar.

KIM LUND

HE­JA SVE­RI­GE. Ma­rie Gre­ber, Esko Kuk­kasni­e­mi och Su­san­ne Maiko­la in­går i riks­svens­ka för­e­ning­ens i Åbo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.