Hän­dig­het och snabb­het av­gör

» Hög­sta­di­e­e­le­ver be­kan­tar sig med oli­ka yr­ken ge­nom att täv­la.

Åbo Underrättelser - - NYHETER / PARGAS -

Mäs­ta­re 9 är en täv­ling för hög­sta­di­e­e­le­ver där samarbete, hän­dig­het och snabb­het av­gör. Ele­ver­na del­tar i tre­man­na­lag, som be­står av bå­de flic­kor och poj­kar.

Var­je bransch och stu­de­ran­de vid Ax­x­ell, dit tu­rism, bygg, kos­me­to­log, elekt­ri­ker, kock och sjö­fart hör, ha­de gjort en upp­gift som be­rör den eg­na yr­kes­ut­bild­ning­en.

Täv­ling­en är ett ro­ligt sätt för hög­sta­di­e­e­le­ver att bli be­kant med fle­ra oli­ka yr­kes­bran­scher. Täv­lings­upp­gif­ter­na ut­förs på tid. Täv­ling­en har tre oli­ka ske­den. Det förs­ta är lo­kaltäv­ling­ar där de bäs­ta lagen avan­ce­rar till re­gi­o­na­la täv­ling­ar. Från re­gi­o­naltäv­ling­ar­na avan­ce­rar de bäs­ta lagen till fi­na­len som ar­ran­ge­ras i sam­band med det na­tio­nel­la Mäs­ta­re-eve­ne­mang­et.

Sko­lor­na som del­tog i Mäs­ta­re 9 i Åboland var Skär­gårds­ha­vets sko­la från Kor­po, Sar­lins­ka sko­lan från Par­gas, S:t Olofs­sko­lan från Åbo, Kyrk­bac­kens sko­la från Na­gu, Dals­bruks sko­la och Ki­mi­to­nej­dens sko­la.

KOSMETOLOGSTUDERANDE har in­ter­vju­at någ­ra täv­lan­de och åskå­da­re. Adri­an Vu­o­rio, 15 år, från Ki­mi­to­nej­dens sko­la, be­rät­ta­de att han tyck­te att da­gen ha­de va­rit helt okej och att det ena la­get från Ki­mi­to ha­de den bäs­ta ti­den hit­tills.

Naz­wa Bör­man, 15 år, från sam­ma sko­la, sa­de att hon är in­tres­se­rad av att bör­ja stu­de­ra på tu­ris­m­lin­jen i Åbo.

NÄS­TA

i tur var någ­ra 14- och 15-åring­ar från Skär­gårds­ha­vets sko­la från Kor­po.

De be­rät­ta­de att da­gen ha­de va­rit ro­lig och in­tres­sant, men att det i det ske­det in­te ha­de bli­vit någ­ra vins­ter för sko­lan. Poj­kar­na tyck­te att täv­lings­punk­ter­na för el och tu­rism var de svå­ras­te. Al­la höll med om att få pris skul­le va­ra det ro­li­gas­te. He­ma­loy Im­ran, 16 år, från Dals­bruk tyck­te att da­gen ha­de va­rit ro­lig.

– Det ro­li­gas­te var att spi­ka på byggupp­gif­ten och det svå­ras­te var el-upp­gif­ten.

Han är in­te så in­tres­se­rad av att bör­ja i Ax­x­ell.

– Jag har re­dan en an­nan plan, sä­ger He­ma­loy.

DAVID Laurén, 14 år, och Jo­na­tan Höglund, 15 år, från Dals­bruks sko­la tyck­te att da­gen var helt okej. Bå- da höll med om att el­upp­gif­ten var den ro­li­gas­te.

David vill bör­ja på el-lin­jen i Par­gas och Jo­na­tan vill bör­ja på sjö­farts­lin­jen i Åbo.

● De som med­ver­kat och hjälpt till att skri­va ar­ti­keln är and­ra årets tu­rismstu­de­ran­de, and­ra årets kosmetologstuderande, and­ra årets VVS-stu­de­ran­de och tredje årets el-stu­de­ran­de.

PRI­VAT

ETT AV LAGEN. Från väns­ter till hö­ger: Yan­nick Ör­ri, Vig­go He­ne­li­us, Jo­a­cim Ok­sa­nen, Naz­wa Bör­man och Adri­an Vu­o­rio från Ki­mi­to­nej­dens sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.