Te­malör­dag: Dan­ny

Åbo Underrättelser - - RADIO OCH TV -

Te­e­malör­dags stjär­na är jät­ten i fin­ländsk un­der­håll­ning, Mr. Stjärn­fa­bri­ken Dan­ny ali­as Ilk­ka Lip­sa­nen. Det blir bå­de plock ur ar­ki­ven och en do­ku­men­tär­film.

Fil­men är en svind­lan­de be­rät­tel­se om den förs­ta fins­ka ar­tis­ten som gjor­de sho­wer på in­ter­na­tio­nell ni­vå då dans­ba­ne­kul­tu­ren var in­ne i ett bryt­nings­ske­de i Fin- land. Var­för blev Dan­ny en av de mest ka­ris­ma­tis­ka och fram­gångs­ri­ka ar­tis­ter­na i vårt land?

● Yle Fem: Te­ma­kväl­len bör­jar kloc­kan 21. Fil­men om Dan­ny bör­jar kloc­kan 21.29.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.