Vem blir årets lu­cia i Åbo?

» Rös­ta på lu­cia i Åbo från och med i dag. Al­la kandidater är med i lu­ci­a­tå­get.

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT -

Lu­cia­va­let i Åbo ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­te mel­lan Folk­häl­san och ÅU. Lu­ci­ain­sam­ling­en sam­lar in me­del för att stö­da barn­fa­mil­jer, som har det svårt i sin var­dag.

Du kan rös­ta via www.ab­o­lu­cia.fi. Du hit- tar en länk ock­så på ÅU:s webb­sajt.

Röst­nings­ur­nor kom­mer ock­så att pla­ce­ras ut från och med den 13 no­vem­ber i Folk­häl­san, Luc­kan och För­sam­lings­hem­met.

I dem kan man ock­så drop­pa ner ett bi- drag till lu­ci­ain­sam­ling­en. Man kan ock­så ge ett bi­drag till in­sam­ling­en på kon­to­num­mer FI78 4055 8120 0023 31, be­tal­nings­mot­ta­ga­re För­e­ning­en Folk­häl­san i Åbo. Sam­ti­digt kan man av­ge sin röst ge­nom att i med- de­lan­de­fäl­tet skri­va in kan­di­da­tens namn och num­mer.

Sis­ta da­gen att rös­ta är den 26 no­vem­ber. Lu­ci­a­da­gen fi­ras den 13 de­cem­ber, som i år in­fal­ler på en tors­dag.

MARKKU KOIVUMÄKI / KAMERABODEN

KANDIDATER. Ma­de­le­i­ne Gland­ber­ger, Jes­si­ka Pel­to­la, Lin­néa Gyl­len­berg, Min­na Kang­ashar­ju och Ida Hel­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.