Cy­klist flyd­de un­dan po­li­sen med stu­len cy­kel

Åbo Underrättelser - - NYHETER / KIMITOÖN -

KYRKLIGT. I dag tar för­hands­röst­ning­en i för­sam­lings­va­let slut. Det går att för­hands­rös­ta i vil­ken val­lo­kal som helst i Fin­land, men det lö­nar sig att kol­la öp­pet­håll­nings­ti­der­na. Den egent­li­ga val­da­gen är sön­da­gen den 18 no­vem­ber. Då kan man ba­ra rös­ta i hem­för­sam­ling­ens val­lo­kal mel­lan kloc­kan 11 och 20.

Al­la som är minst 16 år på val­da­gen och med­lem­mar i evan­ge­lisklut­hers­ka kyr­kan i Fin­land får rös­ta, man be­hö­ver in­te va­ra kon­fir­me­rad. Ifall man tve­kar mel­lan kandidater kan man an­vän­da kyr­kans val­kom­pass. Sam­man­lagt stäl­ler 16 200 per­so­ner upp i för­sam­lings­va­let, vil­ket är en fem­te­del fär­re än i för­sam­lings­va­let 2014. I år för­de­las 8 300 för­tro­en­de­pos­ter, bå­de i för­sam­lings­rå­det och ge­men­sam­ma kyr­ko­full­mäk­ti­ge. Sam­ma per­son kan kan­di­de­ra i bå­da va­len el­ler i ba­ra det ena. SPT ÅBO. En cy­klist trod­de sig va­ra snab­ba­re än po­li­sen då hen för­sök­te kom­ma un­dan en po­lis­pa­trull på Myg­ga­tan i Per­no. Po­li­sen ha­de be­ord­rat cy­klis­ten att stan­na, men hen sat­te istäl­let fart på pe­da­ler­na. När po­li­sen fick stopp på cy­klis­ten vi­sa­de det sig att cy­keln var stu­len från Små­vess­le­ga­tan.

Cy­klis­ten miss­tänks för stöld och treds­ka mot po­lis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.