PLOCKAT

Åbo Underrättelser - - LEDARE - Henrik Oth­man Ös­ter­bot­tens Tid­ning

USA. Det finns aspek­ter som gör det här va­let hi­sto­riskt. Fler kvin­nor än nå­gon­sin val­des in i re­pre­sen­tant­hu­set, de två förs­ta mus­lims­ka kvin­nor­na får sä­te i kon­gres­sen lik­som de två förs­ta kvin­nor­na ur USA:s ur­sprungs­be­folk­ning.

Det kan ju tyc­kas ha dröjt!

En av kvin­nor­na är dess­utom öp­pet les­bisk, vil­ket ock­så an­ses som en mil­stol­pe.

En väl­vil­lig läs­ning av val­re­sul­ta­tet är att väl­jar­na skul­le ha nykt­rat till och in­te fal­lit för Trumps ti­ra­der och skräm­sel­pro­pa­gan­da.

Trumps kam­panj­tal dröp av hat­re­to­rik och in­vek­tiv mot De­mo­kra­ter­na och det cen­tra­la te­mat på slut­ra­kan ver­ka­de va­ra ho­tet från flyk­ting­ka­ra­va­nen på väg mot USA:s syd­gräns.

I stäl­let för eko­no­mi fo­ku­se­ra­de Trump på den och and­ra frå­gor där han kun­de dri­va sin hets mot oli­ka ha­t­ob­jekt.

Den änd­ra­de makt­ba­lan­sen kan tvinga Trump att se om sin stra­te­gi in­för näs­ta pre­si­dent­val.

Re­dan de när­mas­te må­na­der­na kom­mer att ut­vi­sa om han kan för­val­ta sitt pund i den för­änd­ra­de si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.