Par­gas­le­den och livs­kraft

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - Kyösti Kur­vi­nen Riks­dags­kan­di­dat för Fin­lands­svens­ka so­ci­al­de­mo­kra­ter

PAR­GAS­LE­DEN. När SDP:s full­mäk­ti­ge­grupp i Par­gas gjor­de sin mo­tion om S:t Karins väst­ra om­farts­väg, det vill sä­ga Par­gas­le­den på stads­full­mäk­ti­ge­mö­tet 12.12.2017, kän­de vi en stor oro för sta­dens livs­kraft i fram­ti­den och tänk­te att det här är ett pro­jekt som gyn­nar in­flytt­ning­en, in­du­strin och fö­re­ta­gar­na i Par­gas.

Det känns bra nu att sta­den har till- satt en ar­bets­grupp som lob­bar för pro­jek­tet och att det finns ett par­tiö­ver­gri­pan­de stöd.

En ny bro som er­sät­ter den gam­la Rävsunds­bron samt byg­gan­det av den nya Par­gas­le­den är livsvik­ti­ga för in­du­strin och för he­la sam­häl­let i vår kom­mun.

Vi har mål­med­ve­tet job­bat för att öka sta­dens at­trak­tions­kraft och livs­kraft med vår po­li­tik som be­to­nat bl.a. sats­ning­ar på barn­fa­mil­jer och äldre­omsor­gen.

Ge­nom att byg­ga en mil­jö­vän­li­ga­re, tids­be­spa­ran­de och tryg­ga­re väg till Par­gas kan vi vän­da på den ne­ga­ti­va tren­den gäl­lan­de na­ti­vi­te­ten som mins­kat p.g.a att fle­ra unga fa­mil­jer väl­jer Åbo med om­nejd i stäl­let för Par­gas när de väl­jer bo­nings­ort.

Vi vill se att ser­vicen be­träf­fan­de

En ny bro som er­sät­ter den gam­la Rävsunds­bron samt byg­gan­det av den nya Par­gas­le­den är livsvik­ti­ga för in­du­strin och för he­la sam­häl­let i vår kom­mun.

små­barnspe­da­go­gi­ken och sko­lor­na i Par­gas ska kun­na ut­veck­las och vi tror att Par­gas­le­den spe­lar en av­gö­ran­de roll i den frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.