Lön­nqvist ha­de det lyck­li­gas­te job­bet

» Gy­ne­ko­lo­gö­ver­läka­ren och chefslä­ka­ren vid Åbo­lands sjuk­hus fyl­ler 90 år på mån­dag.

Åbo Underrättelser - - NYHETER & KULTUR -

– Sätt ögat fast ba­ra och sov där.

Bo Lön­nqvist bäd­dar in hun­den Coco i frun Karins hals­duk.

Hun­den ly­der sin hus­se och slum­rar snart.

Att det är frå­gan om ett ”pro­blem­barn” som re­tur­ne­rats till upp­fö­da­ren två gång­er in­nan hon fick sitt hem hos Lön­nqvists, är svårt att be­gri­pa.

– Hon fyl­ler 12 år vid års­skif­tet, så hon och jag an­ser oss un­ge­fär jämn­å­ri­ga, sä­ger Lön­nqvist som själv fi­rar 90-års­da­gen med vän­ner och fa­milj på mån­dag.

BO LÖN­NQVIST ÄR född i Tus­by, norr om Helsing­fors.

Ef­ter me­di­cinstu­di­er­na ar­be­ta­de han på Va­sa cen­tral­sjuk­hus i fy­ra år.

– Det var där jag lär­de mig själ­va ar­be­tet. Där fanns ba­ra två gy­ne­ko­lo­ger, che­fen och jag.

Se­dan följ­de ett år på Kvin­nokli­ni­ken i Helsing­fors, där han ock­så fort­sat­te job­ba på sin dok­tors­av­hand­ling om B12-vi­ta­mi­nens för­del­ning och in­ver­kan på fost­ret.

– Det var gans­ka avan­ce­rad forsk­ning, så det har­mar li­te att den blev oav­slu­tad.

OR­SA­KEN TILL ATT av­hand­ling­en för­blev oskri­ven var den nya ar­bets­plat­sen i Åbo 1961.

Hit kom han för att ta hand om för­loss­nings­av­del­ning­en vid Åbo­lands sjuk­hus och sköt­te som en­da lä­ka­re om 800–900 för­loss­ning­ar år­li­gen.

Lön­nqvist hål­ler in­te med om på­stå­en­den att det in­te skul­le va­ra tryggt på mind­re sjuk­hus.

På ett stort uni­ver­si­tets­sjuk­hus är al­la in­te all­tid re­do och er­far­na nog att ta sig an si­na ar­bets­upp­gif­ter.

– Men på små sjuk­hus är per­so­na­len kom­pe­tent.

– DU HAR KANSKE hört om pa­pa­prov?

Lön­nqvist var en av de 10 förs­ta som i Fin­land äg­na­de sig åt cy­to­lo­gi, lä­ran om en­skil­da cel­ler, och tit­ta­de på can­cer­cel­ler hos kvin­nor.

Scre­e­ning­en har fått sitt namn ef­ter den gre­kis­ka lä­ka­ren Ge­or­gi­os Pa­pa­niko­la­ou som ver­ka­de i USA på 1950-ta­let. Han job­ba­de till­sam­mans med en fin­ländsk kol­le­ga som tog me­to­den till Fin­land.

– Jag job­ba­de kväl­lar och nät­ter med att tit­ta på var­je en­skild cell för att se om jag hit­ta­de nå­got av­vi­kan­de. Jag har fort­fa­ran­de mik­ro­sko­pet kvar.

1969 BLEV BO Lön­nqvist chefslä­ka­re, el­ler le­dan­de över­läka­re för Åbo­lands sjuk­hus. Det var han tills han gick i pen­sion.

– Ett un­der­bart yr­ke har jag haft. Även om det kräv­de stän­dig jour och kun­de va­ra rätt ut­ma­nan­de för Ka­rin och pa­rets två barn.

Un­der de förs­ta åren i Åbo bod­de fa­mil­jen i sjuk­hus­bygg­na­den, i en av lä­gen­he­ter­na i det höga hu­set vid Kas­kis­ga­tan.

Men ur själ­va ar­be­tets syn­vin­kel

Jag job­ba­de kväl­lar och nät­ter med att tit­ta på var­je en­skild cell för att se om jag hit­ta­de nå­got av­vi­kan­de. Jag har fort­fa­ran­de mik­ro­sko­pet kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.