Stu­re Lind­holm be­rät­tar om om det rö­da fång­läg­ret i Drags­vik

Åbo Underrättelser - - NYHETER & KULTUR -

DALSBRUK. ”Ku­ra skym­ning” fi­ras i Dals­bruks bib­li­o­tek i säll­skap av Stu­re Lind­holm på mån­dag. Den pris­be­lön­ta för­fat­ta­ren och histo­rie­lä­ra­ren fa­sci­ne­ra­des ti­digt av in­bör­des­kri­get. I maj 2017 pub­li­ce­ra­des hans bok om det rö­da fång­läg­ret i Drags­vik som­ma­ren 1918, ”Fång­lä­ger­hel­ve­tet Drags­vik – mass­dö­den i Eke­näs 1918.”

Lind­holm har gått ige­nom ett hund­ra­tal per­son­li­ga skild­ring­ar från läg­ret. Han åter­ger många av re­do­gö­rel­ser­na, som re­pre­sen­te­rar bå­de fång­ar och per­so­nal. Se­dan hös­ten 2016 är Stu­re Lind­holm dok­to­rand i nor­disk historia vid Åbo aka­de­mi och fors­kar i histo­riebruk och min­nes­bil­der kring fång­läg­ret i Eke­näs år 1918.

Han fö­re­lä­ser i Dals­bruks bib­li­o­tek kloc­kan 18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.